Förslag till uppföljning för marina skyddade områden

Senast ändrad: 13 mars 2024
Omslag till rapport: två uppdragna kanoter på stenhäll. Hav i bakgrunden.  Foto

Uppföljningsbehovet för Sveriges marina skyddade områden har identifierats genom att koppla bevarandemål till mätbara målindikatorer och naturtyper. Bevarandemålen har inhämtats från ett stickprov av bevarande- och skötselplaner för marina Natura 2000-områden och marina naturreservat.

Resultatet består av femton identifierade delbehov. Nio delbehov gäller för alla tre havsområden Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet: Areal och kvalité av blåmusselbäddar; areal av ålgräs och annan långskottsvegetation; artrikedom och täckningsgrad av hårdbottensvegetation; artrikedom av mjukbottenfauna; bestånds och samhällsstruktur av kustfisk; fysisk påverkan; sjöfågel; säl;  tumlare. Vidare gäller två uppföljningsbehov endast Bottniska viken och Egentliga Östersjön: Artsammansättning av långskottsvegetation och reproduktion av kustlevande rovfisk. Fyra behov är specifika för Västerhavet: Djuputbredning av ålgräs; areal av maerl, ögonkorall och hästmussla; antal sjöpennor; samt täckningsgrad av svamp- och koralldjursamhällen. Förslagen som endast gäller Västerhavet inkluderar SLU Aquas förslag för uppföljning av fiskefredade områden. Uppföljningsförslaget täcker även in merparten av de 48 preciserade bevarandevärden som länsstyrelserna har tagit fram i arbetet med de regionala handlingsplanerna för marint områdesskydd. De preciserade bevarandevärdena är indelade i fyra kategorier: ”Naturtyper i habitat-direktivet”, ”Undervattensbiotoper och makrofyter”, ”Essentiella habitat för fisk” och ”Områden speciellt viktiga för fåglar och marina däggdjur”

Huvuddelen av förslaget till uppföljning utgörs av modifieringar och kompletteringar till nationell och regional miljöövervakning. Fördelen med detta är att kostnaderna kan hållas nere när data och infrastruktur från miljöövervakningen även kan användas för uppföljning av det marina områdesskyddet. Förslag ges också på ansvarsfördelning mellan Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket samt kustlänsstyrelserna. Den del som tilldelas länen bör vara obligatorisk och finansieras med riktade medel. En modell för prioritering mellan uppföljningsförslagen ingår för att kunna anpassa uppföljningen till såväl långsiktiga åtaganden som olika budgetscenarier.

Konkreta uppföljningsförslag har knutits till alla identifierade uppföljningsbehov med undantag för areal och kvalité av blåmusselbäddar. För detta uppföljningsbehov krävs ett mer omfattande förarbete än vad som varit genomförbart inom detta projekt. För artrikedom av mjukbottenfauna bedöms befintlig miljöövervakning tillsammans med recipientkontroll i dagsläget täcka behovet av uppföljning.

Förslaget till uppföljning utgår från tre olika budgetscenarier. För ”fulltäckningsbudget”, skattas den årliga löpande kostnaden till tio och en halv miljoner kronor, för ”medelbudget” skattas kostnaden till sju mnkr och för ”stram budget” till strax under fem mnkr. Uppstartskostnaderna skattas till ungefär tio och en halv, sju eller strax över fem mnkr för de tre respektive budgetscenarierna. Skillnader mellan scenarier beror främst på antalet replikat och skyddade områden som provtas. Det är fulltäckningsbudget som speglar det egentliga behovet. En uppföljning baserad på lägre budget resulterar i att det tar längre tid att upptäcka förändringar i de skyddade områdena och att det kan bli svårare att förstå vad förändringarna beror på.

Observera att kostnadsskattningar anges baserat på den prisbild som gällde år 2021 då uppföljningsförslaget togs fram.

Ladda ner rapporten Förslag till uppföljning för marina skyddade områden

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 31
Publicerad av: SLU Artdatabanken, Uppsala
Författare: Josefin Sagerman, Anna Westling och Christina Halling, SLU Artdatabanken
Grafisk form: Katarina Nyberg

Publiceringsår: 2024
Antal sidor: 65
ISBN: 978-91-87853-71-5 (pdf)
ISSN: 2003-5373 (tryck) 2003-5381 (pdf)

Omslagsbild
Vy från det marina naturreservatet Gräsö östra skärgård i Uppsala län.
Foto: Josefin Sagerman