Fjärranalys av skador på al utmed vattendrag och sjöar i södra och västra Sverige

Senast ändrad: 07 juni 2022
Omslag med å som löper förbi träd och gräsplätt. Foto

Under 2000-talet har stora skador på klibbal (Alnus glutinosa) uppstått utmed vattendrag och sjöar i södra och västra Sverige. Alar har stor betydelse för rinnande vattenekosystem. Deras rotsystem stabiliserar stränderna samt skapar habitat för fiskyngel; deras näringsrika löv bidrar till ett art/individrikt bottenfauna- och fisksamhälle; träden skapar även skugga för kallvattengynnade arter.

Rapporten har tagits fram i syftet att utveckla en fjärranalysmetodik för att undersöka skador på klibbal samt att använda analysresultaten för att belysa situationen längs några påverkade vattendrag.

Skador på alträd kan urskiljas med fjärranalys om tillräckligt bra bildmaterial från växtsäsongen finns att tillgå. Bilder med lägre upplösning kan detektera skador men dessa är ofta svåra att skilja från skador på ask och andra lövträd. Fjärranalys, där nya bilder jämförs med äldre, kan ge värdefull kunskap om trädskadors utveckling under en följd av år.

Hypotesen att de stora skadorna på albestånden längs Mörrumsån och Helge å initierats av sommaröversvämningar och därefter uppstått på grund av svampangrepp förstärktes av flygbildstolkningarna. Inga skador kunde ses månaden före översvämningarna 2004 respektive 2007, men vid samtliga tillfällen efteråt.

Skador på alträd orsakade av den invasiva algsvampen Phytophthora alni, som tidigare konstaterats bland annat kring Göteborg, är svårare att detektera med bildmaterial eftersom skadorna är mer diffusa och inte drabbar hela bestånd på samma sätt som de längs Mörrumsån och Helge å. Tydliga skador av denna typ kan ändå påvisas längs Säve- och Mölndalsåarna utanför Göteborg.

Projektet har utförts i samarbete mellan ett flertal organisationer: SLU Artdatabanken, Institutionen för vatten och miljö, Institutionen för skoglig mykologi och patologi (dessa tre vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet), Metria, Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, Länsstyrel­serna i Skåne, Blekinge och Västra Götalands län samt Skogsstyrelsen.

Rapporten har finansierats av Rymdstyrelsen och projektorganisationerna.

Ladda ner "Fjärranalys av skador på al"

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 13
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2013
Antal sidor: 70
ISBN (digital): 978-91-88506-98-6
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Ulf Bjelke SLU Artdatabanken och Camilla Jönsson Metria


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967