Hjälp oss övervaka trollsländor

Senast ändrad: 21 februari 2024
Omslag till broschyren Faunaväkteriet uppmärksammar trollsländor. Foto

Vill du hjälpa till med att öka kunskapen om våra trollsländor? Då kan du leta efter sju trollsländearter som uppmärksammas extra via en kampanj. Arterna som ingår är rödlistade i Sverige eller är habitatdirektivarter. Trollsländekampanjen drivs av Faunaväkteriet, ett samarbete mellan SLU Artdatabanken, Länsstyrelsen Östergötland och Trollsländeföreningen.

Var i Småland finns grön mosaikslända? Kan man hitta flera platser för den sällsynta dvärgflicksländan? Finns grön flodtrollslända längs Piteälven? Det finns många frågor att ställa sig när man läser om de sju uppmärksammade arterna.

Fem av arterna är upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv och ingår i biogeografisk uppföljning, en nationell övervakningsverksamhet som samlar in data för att uppskatta populationsstorlek och utbredningsområde för arterna samt på sikt trender. Syftet är att övervaka behovet av skydd för arterna i landet. Fynd av arterna som görs ideellt och rapporteras till Artportalen är ett mycket viktigt komplement vid bedömningen av arternas behov av skydd.

Tre arter är upptagna i den senaste svenska rödlistan från 2015 och ingår därför i faunaväkteriet, en nationell ideell verksamhet som övervakar rödlistade djurarter. Syftet med verksamheten är att bidra till bevarandearbetet av rödlistade arter genom att samla in grundläggande kunskap om deras förekomst och trender i populationsstorlek. Verksamheten består av kortsiktiga och utåtriktade kampanjer samt av långsiktig uppföljning av konkreta populationer och lokaler. Alla fynd rapporteras till Artportalen.

Tillsammans är det alltså sju svenska trollsländor från habitatdirektivet och rödlistan som ska uppmärksammas lite extra på nationell nivå. Du som faunaväktare kan göra en stor insats genom att leta efter arterna och rapportera in dem till Artportalen. Kom ihåg att det är värdefullt att du rapporterar även om du inte hittar arten, till exempel om du inventerar arten på platser varifrån den tidigare är känd eller på lokaler där du bedömer att den skulle kunna finnas. Du rapporterar detta genom att välja ”Ej återfunnen” i Artportalen. Eftersom arternas utbredningsområden är dåligt kända är det särskilt intressant att söka efter dem på nya platser och de delar av landet som saknar fynd.

Grön mosaikslända Aeshna viridis

En blågrön (hanen) eller grön (honan) stor slända som ofta lägger sina ägg på växten vattenaloe. Den är hotad på många håll i Europa och särskilt skyddad av EU. I Sverige är den relativt ovanlig och påträffas framför allt i östra Mellansverige. Förmodligen är den vanligare än vi vet, eftersom det på många platser och särskilt i sydöstra Sverige och i Norrland saknas kunskap om artens status.

Dvärgflickslända Nehalennia speciosa

Vår allra minsta trollslända är vackert turkosglänsande och tycks i Sverige vara knuten till rikkärr med trådstarr. Dvärgflickslända är en på många håll hotad art och den enda svenska trollsländan som är globalt rödlistad. I Sverige är den mycket sällsynt och endast känd från ett tiotal lokaler. Arten kan ändå gå att finna på nya platser, och man bör då framför allt söka den i områden med kalkrik mark där rikkärr finns. Men det ska inte uteslutas att arten även kan förekomma i sura vitmossemiljöer.

 

Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis

En art där hanen har karakteristisk teckning, den gula fläcken på bakkroppen som har givit arten dess namn. Arten kan påträffas i såväl vegetationsrika sjöar som myrgölar. Den har en historia av tillbakagång i Mellaneuropa och är särskilt skyddad av EU. I Sverige är den relativt vanlig och har här en av sina starkaste förekomster i Europa. Det saknas dock fynd av arten i stora delar av Smålandslänen och Västra Götaland – är den där så sällsynt som fyndbilden anger eller bara förbisedd? Det är också okänt hur långt norrut den går i landet och hur vanlig den är i Norrland.

 

Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis

Bred kärrtrollslända är en på många håll i Sverige ovanlig art men är mer allmän i östra Mellansverige. Den har ett karakteristiskt utseende med klubbformig bakkropp och blåfärgad hane. Även hanens beteende är typiskt då den ofta vilar på näckrosblad. Sländan har en historia av tillbakagång i södra och västra Europa och är klassad som skyddsvärd inom EU. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen. Är den så sällsynt i Smålandslänen och Västra Götaland som fyndbilden anger eller bara förbisedd? Och hur utbredd är arten i Norrland?

 

Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons

En blåfärgad (hanen) slända som framför allt påträffas i mindre, näringsfattiga vatten såsom brunvattensjöar. Den har en nordöstlig utbredningstyngdpunkt i Europa och en historia av tillbakagång i södra och västra delen av sitt utbredningsområde. En relativt ovanlig art i Sverige och är särskilt skyddad av EU. Den finns dock spridd över hela södra delen av landet och enstaka fynd har också noterats längs med Norrlandskusten. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen – finns den till exempel utbredd längs med hela Norrlandskusten?

Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia

En genom sin gröna färg mycket karakteristisk art som lever i rinnande vatten. Utbredd över stora delar av Europa. Gick kraftigt tillbaka under stora delar av 1900-talet och är särskilt skyddad av EU men har de senaste årtiondena återhämtat sig. I Sverige är den endast känd från de norrbottniska älvarna Råne, Kalix och Torne älv samt från några biflöden till dessa. Utbredningsområdet kan dock vara större än vad vi vet idag och det vore värdefullt att undersöka om den finns uppströms kända lokaler, i vattendrag mellan nämnda älvar samt i Pite älv.


Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi

Tundratrollsländan är anpassad till ett extremt klimat längst i norr och finns främst i områden vid eller ovanför trädgränsen. I Sverige är den endast funnen på tre platser i den allra nordligaste delen av fjällen. Arten finns dock sannolikt på flera platser i nordligaste Sverige, men det är okänt hur utbredd den är och hur långt söderut den går. 

Fakta:

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare!


Kontaktinformation

018-672295