Bidrag för nätverkande aktiviteter

Senast ändrad: 25 april 2024

SLU Artdatabanken utlyser bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter som stimulerar uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi.

 

Sista ansökningsdag var 22 april.

Användning av bidrag

Bidraget kan användas till nätverksbildande och kompetenshöjande aktiviteter med fokus på ökad kunskap om arter inom mindre kända organismgrupper i Sverige. Bidraget riktar sig särskilt till aktiviteter som gynnar samarbete och kunskapsutbyte mellan junior och senior kompetens.

Förutsättningar för att söka bidrag

Den sökande ska bedriva relevant verksamhet i förhållande till utlysningens syfte och kan vara en offentlig organisation eller institution, eller annan sökande (till exempel ideella föreningar) som är en icke vinstdrivande juridisk person med svenskt organisationsnummer (se anvisningarna i ansökningsblanketten för mer information).

Bidraget täcker endast driftkostnader och får inte användas för lönemedel. Högsta belopp är 75 000 SEK per organisation. Aktiviteten ska genomföras under tiden 1 september 2024 - 31 december 2025 och avslutas med en enkel redovisning efterföljande år. För redovisning och övriga anvisningar, se ansökningsblanketten och preliminär redovisningsmall.

Exempel på aktiviteter som kan få bidrag

  • Workshops och nätverksträffar, inkl. inventeringar i kompetenshöjande syfte
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser

Bidraget omfattar inte aktiviteter som kan rymmas inom bidrag från Svenska artprojektet för taxonomisk forskning samt biologiska samlingar, eller som redan har finansiering från andra nordiska artprojekt. Kostnader för vetenskaplig publicering omfattas inte heller av bidraget.

Tillgängliggörande av material

Resultaten från genomförda aktiviteter kan komma att tillgängliggöras via SLU Artdatabankens webbtjänster, varifrån öppna data levereras vidare till GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

Bedömning av ansökningar

De huvudsakliga bedömningskriterierna är relevans och genomförbarhet. Med relevans avses på vilket sätt aktiviteten möter Svenska artprojektets syften. Beslut om tilldelning fattas av SLU Artdatabanken, efter beredning inom SLU Artdatabankens forskningskansli.

Ansökan

Ansökan görs enligt anvisningar och skickas in via det webbformulär som finns tillgängligt under ansökningsperioden. 

Ansökningsblanketten ska signeras av den sökande (ansvarig chef/firmatecknare) och laddas upp via webbformuläret. Samtliga bilagor ska vara sammanfogade i en pdf och laddas upp via webbformuläret.

Signering kan göras antingen elektroniskt via https://edusign.sunet.se/ eller manuellt. Om signering sker manuellt ska ansökan i original, komplett med samtliga bilagor, även skickas med post till adressen nedan.

Vid elektronisk signering har du som är anställd inom högskolesektorn redan ditt konto kopplat till eduSign. Välj ditt lärosäte på förstasidan och följ stegen. Om du inte är anställd inom högskolesektorn behöver du först skapa ett eduID, vilket görs på https://eduid.se/. För att logga in på eduSign, sök efter eduID Sweden i listan bland lärosäten.

SLU Artdatabanken

Svenska artprojektets forskningskansli

Box 7007

750 07 Uppsala

Ansökan ska vara SLU Artdatabanken tillhanda senast 22 april 2024.

Avtal

Vid beviljande av bidrag tecknas ett avtal mellan SLU Artdatabanken och den sökande organisationen, genom vilket de allmänna villkoren för bland annat redovisning (§7) och upphovsrätt (§10) godkänns.

Redovisning

Uppföljning av verksamhetsåret lämnas in senast 20 februari efterföljande år.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med SLU Artdatabankens riktlinjer för behandling av personuppgifter. För uppgifter som lagras i SLU Artdatabankens webbtjänster, se villkor för kontohavare.