SLU-nyhet

Yttrande i samråd för Kattegatt Syd

Publicerad: 19 februari 2021

Området som berörs av förslaget om utbyggnad av havsbaserad vindkraft Kattegatt Syd och dess infrastruktur ligger mellan de två Natura 2000- områdena och utsjöbankarna Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund/Röde bank. Därutöver berörs Morups bank, även det ett Natura 2000-område (SLU.dha.2021.5.5‐40).

Utsjöbankarna i Kattegatt hyser en unik och känslig biologisk mångfald och utgör för flertalet av de hotade och rödlistade marina evertebraterna de enda platserna med nutida. SLU Artdatabanken beskriver i yttrandet vad Miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla.
ArtDatabankens svar kan läsas här: (SLU.dha.2021.5.5‐40)