SLU-nyhet

Yttrande över betänkandet Tillgängliga stränder

Publicerad: 03 maj 2021

SLU Artdatabanken anser bland annat att utredningen saknar konsekvensbedömning av förslagens påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och därmed också på möjligheterna att nå flera av de mål riksdagen har satt upp och där Sverige har åtaganden inom EU och internationellt. (SLU.ua.2021.2.6-452)

I svaret tydliggör SLU Artdatabanken synpunkter på bristande konsekvensbedömning, strandzonens betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, befolkningsutveckling och exploatering, små sjöar och vattendrag, strandskydd och klimatförändringar, risk för spridning av invasiva arter, praktikaliteterna kring implementering av ”landsbygdsområden” vad miljökonsekvensbeskrivningen bör innefatta. Artdatabankens svar kan läsas här: (SLU.ua.2021.2.6-452)