SLU-nyhet

Yttrande om uppförande av gruppstation för vindkraft vid Kriegers flak

Publicerad: 02 september 2019

ArtDatabankens svar på remiss från länsstyrelsen Skåne län om anläggning av vindkraft i och nära Natura 2000-område (dnr 521-406-2019)

ArtDatabanken är positiv till de utredningar och skyddsåtgärder som föreslås men anser att dessa åtgärder är otillräckliga. Exploatering innebär att naturtypen sandbankar går förlorad där vindkraftverken upprättas.

ArtDatabanken betonar sandbankars bevarandevärden och bedömer att bland annat den areella förlusten av naturtypen behöver utredas.

ArtDatabankens svar kan läsas här: SLU.dha.2019.5.5-140