SLU-nyhet

Yttrande om Baltic Pipe Line

Publicerad: 15 juni 2018

Beskrivning av vad ArtDatabanken anser att MKB ska utreda och innehålla.

En ny rörledning för naturgas genom södra Östersjön planeras. En bedömning av miljökonsekvenserna av projektet kommer att göras.

ArtDatabankens förslag innebär alternativa sträckningar, utredning av påverkan på de utpekade naturtypernas bevarandestatus samt påverkan på framförallt naturlig artsammansättning och sedimentation.

ArtDatabankens svar kan läsas här: SLU.ua.2018.2.6-2127