Hoppa till huvudinnehåll
Liten blåklocka Campanula rotundifolia. Bild: Christopher Reisborg

Insamla, lagra och förmedla information

I SLU Artdatabankens uppdrag ingår att sammanställa och tillgängliggöra oerhört stora mängder data om en komplex och dynamisk natur. Vi samlar in och förmedlar faktauppgifter om arter och naturtyper, t.ex. observationsdata, ekologiska fakta och information för artbestämning. Datat används, sorteras och presenteras på flera olika sätt, och lagras från SLU Artdatabankens sida i huvudsak i webbtjänsterna Artfakta och Artportalen. 

Utbredning - var finns arten?

Att veta hur arter är utbredda och förekommer är viktigt för att förstå och studera naturen. SLU Artdatabanken har Sveriges största rapportsystem för artobservationer - Artportalen. I Artportalen kan du både rapportera och söka efter artobservationer. Genom att kontakta SLU Artdatabanken kan du också ta del av äldre artobservationer som ännu inte förts över till Artportalen. I Analysportalen kan du söka fram fynd ur Artportalen och andra databaser, och kombinera med andra miljödata.

Ekologi - hur lever arten?

Arters ekologi beskriver hur de interagerar med varandra och sin miljö. Ekologin ger svar på frågor som t.ex.: i vilken miljö lever arten; hur fortplantar den sig? vad äter den? I Artfakta finns ekologiska fakta om enskilda arter sökbara och presenterade. Informationen är mest utförlig för rödlistade arter, men arbete pågår kontinuerligt med att fylla databasen med fakta om alla svenska arter.

Naturvård - vad hotar och påverkar arten?

För rödlistade arter finns förutom rödlistningsdokumentation även fakta om hot, påverkansfaktorer och naturvårdsåtgärder sökbara och presenterade i SLU Artdatabanken i Artfakta.

Artbestämning - vilken art är det?

SLU Artdatabanken utvecklar verktyg för artbestämning på webben. Vår ambition är att det ska gå att artbestämma på flera olika sätt, till exempel med hjälp av traditionella bestämningsnycklar eller bildgallerier. I Artfakta finns bilder, kartor och korta beskrivande texter (kännetecken) som kan vara till hjälp vid artbestämning. För flera arter finns artnycklar i Artfakta. I bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna har flera grupper presenterats med utförliga bestämningsnycklar.

Namn och släktskap - vad heter arten?

Taxonomi och systematik handlar om att beskriva och namnge organismer, samt att utreda deras evolutionära släktskap. I den taxonomiska databasen Dyntaxa finns information om vilka arter som förekommer i Sverige, deras svenska och vetenskapliga namn och hur de är släkt med varandra. Dyntaxa ligger till grund för namnsättningen i övriga webbtjänster, till exempel Artportalen och Artfakta

 

Naturtyper

Variationer i topografi, berggrund och klimat är - och har varit - viktiga förutsättningar för Sveriges rika natur. SLU Artdatabanken arbetar långsiktigt med att bygga upp, ställa samman och tillgängliggöra kunskap om Sveriges naturtyper

Naturtyper - vår indelning

För att enklare överblicka den svenska naturens mångformighet kan landskapet delas in i ett antal naturtyper. SLU Artdatabanken arbetar med naturtypsindelning på flera olika nivåer, som ett led att underlätta arbetet med miljöövervakning och uppföljning. 

Naturtyper - information för skydd och planering

Behovet av kunskap om svensk natur har vuxit under de senaste åren, bl.a. för att flera lagar och internationella konventioner förpliktigar oss att skydda och bevara vår natur. Korrekt och aktuell information om naturen är nödvändiga förutsättningar för planering av markanvändning, hållbart nyttjande av naturresurser samt restaurering, skötsel och skydd av livsmiljöer.

Publicerad: 21 augusti 2023 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…