SLU-nyhet

Östersjötumlare - en hotad population

Publicerad: 17 april 2020
Tumlare sticker upp ur havet. Foto

Östersjötumlare, som är en distinkt population av tumlare (Phocoena phocoena), är av de mest hotade populationerna av större djur som finns i Sverige. Den har fått mycket lite uppmärksamhet eftersom den sällan observeras. Det svenska namnet tumlare beskriver artens tumlande (vältrande, rullande) sätt att simma. På danska kallas arten marsvin (havsgris, av mar = hav).

De viktigaste hotfaktorerna för östersjötumlaren är miljögifter, fiske (att den fångas som bifångst) samt ökande bullerstörningar. I ett av de viktigaste områdena för östersjötumlaren, Hanöbukten, finns inget utökat hänsynstagande. Vidare råder det stor osäkerhet om hur det kommer att gå för populationen i framtiden, eftersom man inte vet hur miljögifterna kommer att påverka dess förmåga att reproducera sig.

Utbredningsområde & ekologi

Östersjötumlaren rör sig i hela södra Östersjön, från öster om Bornholm och upp till Stockholms skärgård. Det finns dock några områden som nyttjas betydligt mer, och som därmed är betydligt viktigare för populationen. Hanöbukten, området söder om Öland, Midsjöbankarna och Hoburgs bank samt området kring norra Öland är alla mycket viktiga för östersjötumlaren. Tumlaren uppträder vanligen ensam eller i grupper om ett fåtal djur. Det är oftast könsmogna hanar som är ensamma, medan grupperna som regel består av en hona och hennes avkomma eller av några unga tumlare. I svenska vatten utgörs dieten till största delen av fiskar i storleksordningen 20–25 cm, främst fet fisk som sill Clupea harengus och skarpsill Sprattus sprattus samt mindre exemplar av torskfiskar. I och med att fet fisk innehåller mer dioxiner påverkas tumlarens reproduktionsförmåga negativt. Tumlaren hämtar normalt luft varannan minut, men ibland gör den längre dyk på upp till 5–6 minuter. Arten orienterar sig och jagar sina byten med hjälp av ekolokalisering (liksom delfiner och fladdermöss).

Vilka åtgärder behövs?

Det pågående arbetet med att minska miljögiftsbelastningen i Östersjön är oerhört viktigt. Vidare är det viktigt att vidta tydliga åtgärder för att minska risken för att tumlare fångas som bifångst, till exempel genom att skydda Hanöbukten och vidta särskilda försiktighetsåtgärder där vad gäller fiske och buller.

Östersjötumlare

Rödlistebedömnig

Östersjötumlare är rödlistad i kategorin Akut hotad (CR) på grund av att det finns väldigt få individer kvar, populationen är minskande och bedöms fortsatt minska, samt att det endast finns en delpopulation enligt A-kriteriet. I Rödlista 2015 var östersjötumlare Ej bedömd (NE).

Text: Henrik Thurfjell

Till Dagens rödlistade art

Fakta:

Den svenska rödlistan är en sammanställning av enskilda arters utdöenderisk och ger en överblick över tillståndet för Sveriges arter. Bedömningarna görs utifrån kriterier som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Kriterierna omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender, och inkluderar förändringar i dåtid, nutid och framtid och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.

Det betyder till exempel att en vanlig art kan bli rödlistad på grund av att populationen minskat kraftigt och att arter som inte minskar, men som är sällsynta och har en mycket begränsad förekomst kan bli rödlistade. 

Rödlistan är ett av de underlag som används för att göra prioriteringar inom naturvården. Den bidrar med kunskap för att nå upp satta miljömål och är till hjälp för att identifiera och prioritera naturvårdssatsningar.

Nästa rödlista publiceras 2026.


Kontaktinformation

Henrik Thurfjell, däggdjur, kräldjur, grodor och fåglar (Tetrapoda)
SLU Artdatabanken
henrik.thurfjell@slu.se  018-672617, 073-0402221