SLU-nyhet

Kvistkrabbspindel

Publicerad: 05 april 2020
Spindel på grönt blad. Foto

Kvistkrabbspindel (Pistius truncatus) är i Sverige dokumenterad genom ett antal fynd från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal i Blekinge, Östergötland, Västergötland och Södermanland samt på Gotland och Öland. Tills helt nyligen var det enda sentida fyndet från Halltorps hage på Öland på 1970-talet. Glädjande nog har det de senaste åren gjorts flera nya fynd på Öland och Gotland samt i Östergötland, Småland och Mälardalen. Att det gjorts flera nya fynd nu är sannolikt ett resultat av ett ökat intresse för rapportering med bilddokumentation via Artportalen.

Arten är en av två arter som har lite kantigare bakkropp bland de drygt 30 arter inom familjen krabbspindlar som påträffats i Sverige. Den kan därför relativt lätt identifieras med hjälp av bilder.

Spindel på grönt blad. Foto

Kvistkrabbspindel. Foto: Jonas Sandberg

I Sverige är kvistkrabbspindel känd från Götaland och Mälardalen. Den lever i busk- och hagmarker och i gles lövskog, ofta i ekhagar. De två främre benparen är extremt långa hos den adulta spindeln och hålls gärna vinkelrätt ut åt sidorna. Spindeln sitter sannolikt stilla på t.ex. kvistar och blad, där den inväntar byten med benen utsträckta.

Litteraturuppgifter från Europa uppger ofta att kvistkrabbspindel är knuten till soliga ekmiljöer. Arten bedöms minska i och med att trädklädda hagmarker blir allt sällsyntare p.g.a. förändrad skötsel, främst minskat eller förändrat bete. Att arten på senare tid har påträffats på flera lokaler i de östra delarna av landet beror främst på ett ökat intresse för artgruppen, och inte på en populationsökning. Kvistkrabbspindel bedöms som sällsynt och minskande i nästan hela Europa.

Spindel på en pinne. Foto

Kvistkrabbspindel. Foto: Jonas Sandström

Det största hotet är igenväxning av halvöppna hagmarker, i synnerhet de som blir kraftigt uppvärmda under våren och sommaren. Allt för kraftig röjning av buskar, men även för hårt bete kan också vara negativt för arten.

Vilka åtgärder behövs?

Lämplig skötsel av öppna betesmarker inom artens utbredningsområde samt bevarande av delar med soluppvärmda och vindskyddade ytor vid restaurering. Skötsel av potentiella habitat kan anpassas bättre, dvs. parker mm. Arten bör dessutom eftersökas aktivt.

Rödlistebedömnig

Kvistkrabbspindel är rödlistad i kategorin Starkt hotad (EN) på grund av liten utbredning i kombination med minskning och fragmentering enligt B-kriteriet. Även i Rödlista 2015 klassades kvistkrabbspindel som Starkt hotad (EN).

Text: Jonas Sandström

 

Dagens rödlistade art

Fakta:

Den svenska rödlistan är en sammanställning av enskilda arters utdöenderisk och ger en överblick över tillståndet för Sveriges arter. Bedömningarna görs utifrån kriterier som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Kriterierna omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender, och inkluderar förändringar i dåtid, nutid och framtid och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.

Det betyder till exempel att en vanlig art kan bli rödlistad på grund av att populationen minskat kraftigt och att arter som inte minskar, men som är sällsynta och har en mycket begränsad förekomst kan bli rödlistade. 

Rödlistan är ett av de underlag som används för att göra prioriteringar inom naturvården. Den bidrar med kunskap för att nå upp satta miljömål och är till hjälp för att identifiera och prioritera naturvårdssatsningar.

Nästa rödlista publiceras 2026.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334