SLU-nyhet

Gatmålla – ett hotat ”ogräs”

Publicerad: 14 april 2020
Grön kvist med vita blommor i toppen

Gatmålla hotas, liksom några andra urbana växter, av ogräsrensning och hårdläggning (med asfalt, betong och singel) av tidigare störda växtmiljöer i städerna.

Gatmålla Chenopodiastrum murale är ett ettårigt ”ogräs” som genom åren har hittats på en hel del lokaler i Sverige, upp till Norrbotten, men som är idag regelbunden endast på en handfull lokaler i södra Sverige, bl.a. i Lund, Jönköping och på Skogskyrkogården i Stockholm. Arten gynnas av långa, fuktiga höstar och milda vintrar. Den växer som bäst i näringsrika rabatter, gårdsmiljöer, växthus och på soptippar och ruderatmarker, men den fanns tidigare även på stränder, i hamnar och i vägkanter.

Andra arter som har rönt samma öde som gatmålla och minskat i de allt mer hårdlagda stads- och gårdsmiljöerna är exempelvis bymålla (numera försvunnen från landet), stinkmålla, kråkkrassing, ädelmynta, vit kattost, väggört och paddfot.

Gatmålla är en någon till några decimeter hög, upprätt, kal, grenig, ettårig ört. Bladen är mörkgröna med glänsande ovansida, skaftade, äggrunda eller nästan rombiska med tandade kanter. Blommorna, som är små, gröna och oansenliga, sitter i klaselika ställningar i toppen och i bladvecken. Arten blommar vanligen från juli och fram till dess att frosten blir mer ihållande; under milda vintrar kan den blomma även i december och januari. Den tycks vara självfertil och självpollinerande, men den är förmodligen även vindpollinerad. Fruktsättningen är normalt mycket god, men spridningsförmågan tycks vara dålig. Fröna verkar ha lång överlevnad. Gatmållan kan förväxlas främst med de nvanliga svinmålla Chenopodium album och svenskmålla C. suecicum vilka dock har matta, ”mjöliga” bladovansidor.

Vilka åtgärder behövs?

Förekomster med gatmålla bör uppmärksammas bland fastighetsägare och förvaltare så att de undantas från ogräsbekämpning, medan igenväxning av ruderatmarker och tätväxande rabatter också är ett problem. Fler ”skräpiga” ruderatmarker behövs i städerna.

Rödlistebedömning

Gatmålla är rödlistad i kategorin Akut hotad (CR). I Rödlista 2015 klassades gatmållan klassad som Starkt hotad (EN).

Text: Sebastian Sundberg

 

Dagens rödlistade art

Fakta:

Den svenska rödlistan är en sammanställning av enskilda arters utdöenderisk och ger en överblick över tillståndet för Sveriges arter. Bedömningarna görs utifrån kriterier som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Kriterierna omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender, och inkluderar förändringar i dåtid, nutid och framtid och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.

Det betyder till exempel att en vanlig art kan bli rödlistad på grund av att populationen minskat kraftigt och att arter som inte minskar, men som är sällsynta och har en mycket begränsad förekomst kan bli rödlistade. 

Rödlistan är ett av de underlag som används för att göra prioriteringar inom naturvården. Den bidrar med kunskap för att nå upp satta miljömål och är till hjälp för att identifiera och prioritera naturvårdssatsningar.

Nästa rödlista publiceras 2026.