SLU-nyhet

Kal knipprot – en hotad orkidé

Publicerad: 03 april 2020
Grön växt på mossa. Foto

Orkidén kal knipprot missgynnas av hyggen och av att skogar planteras med gran eller på annat sätt blir för täta. Även ett hårt betestryck, liksom torra somrar, är negativt. Artens tillbakagång skulle även kunna bero på kvävenedfall, vilket påverkar de svampar som arten interagerar med.

Kal knipprot Epipactis phyllanthes är en orkidé, nära besläktad med skogsknipprot E. helleborine. Den är tämligen tunn, ljusgrön och har en nästan kal stjälk som är 20–35 cm hög (någon gång dubbelt så hög). Blommorna är hängande eller utstående, klocklika, tämligen slutna samt gröna med vitt inslag och föga iögonfallande. Arten skiljs från skogsknipprot främst genom sina färre blommor (sällan fler än 15, ofta bara 3–4) och blad, sin nästan kala stjälk och blomställning (skogsknipprot är korthårig på övre delen av stjälken och på fruktämnena). Arten är självbefruktad och blomningstiden är vanligen kort.

Grön växt på mossa. Foto

Kal knipprot Epipactis phyllanthes, här av underarten sandknipprot subsp. arenaria på Gotska Sandön. Foto: Sebastian Sundberg

Kal knipprot förekommer främst i Skåne och på Öland, men den finns även sällsynt i Blekinge, Halland, Östergötland och på Gotland. Arten finns som tre ganska nyligen uppmärksammade underarter i Sverige, vilka skiljer sig åt i blom- och bladkaraktärer samt blomningstid, i olika mer eller mindre kalkrika växtmiljöer: engelsk knipprot subsp. pendula i mullrika skogar, ofta med bok; dansk knipprot subsp. confusa i fuktiga skogar intill rinnande vatten; samt sandknipprot subsp. arenaria i relativt torra och öppna sandmiljöer med tall.

Kal knipprot har en världsutbredning som är begränsad till Västeuropa. Den delas upp i åtta underarter, vilka troligen upprätthålls genom självpollinering. Underarten sandknipprot är hittills endast känd från Sverige medan underarten dansk knipprot bara har hittats i Danmark och Sverige – dessa två underarter är därmed svenska ansvarsarter

Vilka åtgärder behövs?

Arten gynnas av försiktig gallring av täta skogar medan slutavverkning bör undvikas. Hänsyn måste tas till arten i samband med olika typer av exploatering och friluftsåtgärder. Underartstillhörigheten bör fastslås hos de delpopulationer där denna är okänd. Kal knipprot är fridlyst, liksom alla andra svenska orkidéer.

Rödlistebedömning

Kal knipprot är rödlistad i kategorin Starkt hotad (EN) enligt C-kriteriet, till följd av att den minskar och har en liten population. I Rödlista 2015 klassades kal knipprot som Sårbar (VU).

Text: Sebastian Sundberg

Dagens rödlistade art

Fakta:

Den svenska rödlistan är en sammanställning av enskilda arters utdöenderisk och ger en överblick över tillståndet för Sveriges arter. Bedömningarna görs utifrån kriterier som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Kriterierna omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender, och inkluderar förändringar i dåtid, nutid och framtid och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.

Det betyder till exempel att en vanlig art kan bli rödlistad på grund av att populationen minskat kraftigt och att arter som inte minskar, men som är sällsynta och har en mycket begränsad förekomst kan bli rödlistade. 

Rödlistan är ett av de underlag som används för att göra prioriteringar inom naturvården. Den bidrar med kunskap för att nå upp satta miljömål och är till hjälp för att identifiera och prioritera naturvårdssatsningar.

Nästa rödlista publiceras 2026.