SLU-nyhet

Hedsidenbi – hotat bi på hotad växt i hotad naturtyp

Publicerad: 19 april 2020
Huvud av ett bi. Foto

Hedsidenbi är ett ganska litet solitärbi med en kroppslängd på ca 10 mm. Huvudet och mellankroppen är täckta med tät, teddyliknande gulbrun päls, medan den i övrigt nästan nakna bakkroppen är försedd med breda beigegula filtband som bildar jämna ränder.


Minskande livsmiljö, minskande värdväxt och minskande bi

Hedsidenbiet Colletes fodiens tycks i Sverige huvudsakligen vara beroende av en enda växtart – hedblomster Helichrysum arenarium. Det är inte så att hedsidenbiet inte klarar att pollensöka på andra, närbesläktade växtarter, vilket ibland sker, men det tycks framför allt klara av att bygga upp stora populationer på lokaler där det finns rikligt med hedblomster. Hedblomster är en gul, kattfotsliknade blomma som i Sverige nästan uteslutande växer på kalkhaltig och väldränerad mark. I Skåne är den en av karaktärsarterna för en typ av hotad och starkt minskade sandhed, en miljö som i princip alltid hyser ett stort antal rödlistade och hotade arter knutna till varma, torra och kalkhaltiga livsmiljöer. I och med att öppna sandiga kalkpåverkade slättmarker är begärliga som jordbruksmark har arealen sandhed minskat så mycket att hedblomster idag klassas som Nära hotad på den svenska rödlistan. I förlängningen drabbar detta hedsidenbiet som gått tillbaka som en följd av sin täta koppling till sandhedar och hedblomster.

Bakkropp av bi. Foto Hedsidenbiets bakkropp. Här syns att den nästan nakna bakkroppen är försedd med breda beigegula filtband som bildar jämna ränder. Foto: Alexander Berg

Vilka åtgärder behövs?

Genom att se till att en naturlig succession av tidiga växtsamhällen på sandfält med stäpp- och hedvegetation tillåts förekomma kan också livsrum för hedsidenbi och många andra arter säkras. Återkommande störning under våren i form av pinnharvning på sandhed gynnar fröetablering av örter och avbryter stabilisering av sandmarken. Rika förekomster av hedblomster i betesmarker bör om möjligt betesfredas under blomningsperioden. Vårbränning är en alternativ skötselmetod som har visat sig gynna hedblomster samtidigt som branden skapar blottade ytor lämpliga för bobyggnad.

Rödlistebedömnig

Hedsidenbi är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT) enligt A- och B-kriteriet. Även i Rödlista 2015 var hedsidenbi Nära hotad (NT).

 

Text: Niklas Johansson

 

Dagens rödlistade art

Fakta:

Den svenska rödlistan är en sammanställning av enskilda arters utdöenderisk och ger en överblick över tillståndet för Sveriges arter. Bedömningarna görs utifrån kriterier som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Kriterierna omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender, och inkluderar förändringar i dåtid, nutid och framtid och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.

Det betyder till exempel att en vanlig art kan bli rödlistad på grund av att populationen minskat kraftigt och att arter som inte minskar, men som är sällsynta och har en mycket begränsad förekomst kan bli rödlistade. 

Rödlistan är ett av de underlag som används för att göra prioriteringar inom naturvården. Den bidrar med kunskap för att nå upp satta miljömål och är till hjälp för att identifiera och prioritera naturvårdssatsningar.

Nästa rödlista publiceras 2026.