SLU-nyhet

Borrflugor på rödlistan

Publicerad: 16 april 2020
Fläckig insekt på grönt blad. Foto

Aldrig tidigare har borrflugor bedömts på rödlistan. Familjen borrflugor Tephritidae har ca 80 bofasta arter i Sverige, och 13 av dessa har nu bedömts som rödlistade. Arten Tephritis arnicae är beroende av kärlväxten slåttergubbe Arnica montana, vilken i sin tur minskar och är rödlistad som Sårbar (VU).

Borrflugan är beroende av slåttergubbe, som växer i välhävdade naturbetesmarker och slåtterängar, miljöer som krymper starkt och som kräver fortsatt hävd i form av bete eller slåtter. Utebliven hävd, igenväxning eller gödsling utgör de största hoten för dessa miljöer.

Av de drygt 110 familjer av tvåvingar, dvs. myggor och flugor, som finns i Sverige har 61 familjer nu bedömts på rödlistan 2020, en ökning med 6% jämfört med Rödlista 2015. Sett till antalet arter av tvåvingar har ca 1 900 av de totalt ca 8 000 arter som förekommer i Sverige bedömts, dvs. ca 1/4 av arterna. Främsta skälet till att många familjer ännu inte kunnat bedömas är kunskapsbrist, både brist på experter och brist på kunskap om arternas ekologi, frekvens och utbredning.

Larverna hos borrflugor är växtätare och lever ofta i blommor, stjälkar, stammar och rötter. Flera arter framkallar gallbildningar hos växterna. Den aktuella arten är till utseendet lik många andra borrflugor med sina mörka vingar med ljusare droppfläckar. Den avviker dock från andra arter genom att larverna endast utvecklas på värdväxten slåttergubbe Arnica montana. Arten är tidigare känd från ett flertal landskap i Sydsverige upp till Västergötland och Närke, men den har i modernt tid bara konstaterats i Småland och Västergötland. Så få moderna fynd i kombination med att värdarten minskar motiverar rödlistning i kategori EN.

 

Vilka åtgärder behövs?

Fortsatt hävd på lokaler med slåttergubbe, samt fortsatt övervakning av lokalerna genom det pågående Floraväkteriet. Restaurera lokaler med slåttergubbe som hamnat i ohävd. Fler lokaler för slåttergubbe bör undersökas för att se om flugan förekommer där. Eftersök bör göras på kända växtplatser för slåttergubbe, inte minst i Blekinge och Halland där borrflugan ännu inte konstaterats men där det fortfarande finns rikliga lokaler med slåttergubbe.

Rödlistebedömning

Tephritis arnicae är rödlistad i kategorin Nära hotad (EN)  på grund av liten utbredning i kombination med minskning och fragmentering enligt B-kriteriet. Det är första gången arten blir rödlistebedömd.

Text: Jan Edelsjö och Jonas Sandström

Dagens rödlistade art


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334