Insamling och lagring av fynduppgifter

Senast ändrad: 03 januari 2024

En av SLU Artdatabankens viktigaste uppgifter är att lagra och tillgängliggöra uppgifter om fynd av arter.

Fynduppgifter som lagras av SLU Artdatabanken omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) och hanteras i enlighet med svensk lagstiftning. Grundprincipen är att fynduppgifterna ska vara öppna och tillgängliga för alla, med undantag för arter som finns upptagna på SLU Artdatabankens lista över nationellt skyddsklassade arter vilka döljs för publik visning och hanteras mer restriktivt. Vid förfrågan om utlämnande görs sekretessprövning enligt OSL.

Artportalen

Artportalen är ett system för observationer av Sveriges vilda växter, djur och svampar. Systemet består av en databas med flera tillhörande tjänster för rapportering, sökning och hantering av artobservationerna. Artportalen är öppen för alla att använda för rapportering och sökning bland de miljontals fynduppgifter som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har byggt verktyg för att via webbtjänster skörda data direkt in i sina handläggningssystem. Genom behörigheter som SLU Artdatabanken delar ut kan vissa handläggare också få tillgång till skyddsklassade uppgifter för sitt område. 

En del äldre fynddata nås inte digitalt

Observationsdatabasen användes främst före Artportalens tillkomst och har varit stängd för inläggning av data sedan 2008, men innehåller mycket material som ännu saknas i Artportalen. Ett långsiktigt arbete pågår dock med att överföra material från Observationsdatabasen till Artportalen. Fynduppgifterna som ligger samlade i Observationsdatabasen är idag inte tillgängliga för publik visning. Vid förfrågan om utlämnande av fynduppgifter görs sekretessprövning enligt OSL.