Biologisk mångfald – ett myller av liv!

Senast ändrad: 23 maj 2024

Naturen utanför ditt fönster och det du äter – ja det är faktiskt exempel på biologisk mångfald! Det handlar inte om antal arter som finns inom ett område, biologisk mångfald är mycket mer än så!

 

Den 22 maj uppmärksammas Biologiska mångfaldens dag. Men varför gör vi det, vad är egentligen biologisk mångfald och varför är den viktig? Ett kort och enkelt svar skulle kunna vara: biologisk mångfald är livet. Som EU formulerade sig inför det internationella året för biologisk mångfald: Biodiversity is life. Biodiversity is our life. Som definition är det faktiskt inte så tokigt, och det visar att biologisk mångfald är något viktigt, även om den officiella definitionen är lite mer mångordig: variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar den genetiska mångfalden inom arter samt mångfalden mellan arter och av ekosystem.

Den officiella definitionen kommer från Konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD), ett stort internationellt FN-avtal som beslutades i Rio de Janeiro 1992 under samma möte som FN:s klimatkonvention (och den i Sverige mer okända Ökenspridningskonventionen). Det är också CBD som har lett till att ord som biologisk mångfald och ekosystemtjänster så småningom har blivit mer kända och allmänt använda.

De tre så kallade Rio-konventionerna handlar om människans framtid och överlevnad. Naturvårdsarbete hade bedrivits länge, även internationellt, men nu stod det klart att det krävs ett bredare grepp. Det handlar inte bara om att skydda och bevara den biologiska mångfalden, utan också om hur den kan användas på ett hållbart sätt, nu och för framtida generationer.

Biologisk mångfald har ett värde i sig samtidigt som den är förutsättning för människors välfärd – vi får exempelvis mat, vatten, virke och mediciner från den och den bidrar till god hälsa och naturupplevelser. Robusta ekosystem bidrar även till att minska effekter av extremväder som torka och översvämningar. En mångfald av arter, där flera kan ha liknande roller i ekosystemet, bidrar till robustheten.

Hur står det då till med den biologiska mångfalden? En stor kunskapssammanställning från den mellanstatliga kunskapsplattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, från 2019, visar att (tillståndet för) den biologiska mångfalden försämras i hela världen, och därmed den nytta som människor kan få ut av den. Man räknar med att ca en miljon arter globalt kan stå inför utrotning - många av dessa är ännu inte ens beskrivna. Utdöendet går tio- till hundratals gånger snabbare i dag än i genomsnitt de senaste 10 miljoner åren och ökar. De direkta konsekvenserna är, som vanligt, väldigt olika på olika platser i världen.

I Sverige kan vi konstatera i vårt pågående arbete med bland annat rödlistan och rapportering till EU att inte heller här når vi upp till de olika mål för biologisk mångfald som regering och riksdag har satt. Nyttjandet av landskapet och den biologiska mångfalden är inte hållbart och även om vissa arter har återhämtat sig från tidigare kriser så ökar hoten för många andra.

IPBES konstaterar också att det fortfarande går att vända trenden. Dock krävs det en stor samhällsomställning. Inom CBD finns det numera ett ramverk som ska hjälpa världen att ställa om. Visionen är ett liv i harmoni med naturen, och det är väl värt att fira denna den biologiska mångfaldens dag.

 

Mark Marissink

Anki Weibull

SLU Artdatabanken


Kontaktinformation