Expertkommittén för tvåvingar

Senast ändrad: 15 mars 2024
Närbild av insekt täckt av gul pollen. Foto

Av tvåvingarna bedömdes ca 1 700 arter 2020 och av dessa är knappt 13 % rödlistade (217 arter). De rödlistade arterna förekommer framförallt i skog och våtmarker, men även i delar av jordbrukslandskapet.

Rödlistebedömningen 2020 gjordes av expertkommittén för tvåvingar som då bestod av sex sakkunniga ledamöter: Yngve Brodin, Rune Bygebjerg, Roger Engelmark, Viktor Nilsson-Örtman, Fredrik Östrand och Jonas Sandström. De olika ledamöterna har haft huvudansvar för olika familjer eller grupper. Ulf Bjelke (organismgruppsansvarig för limniska evertebrater vid SLU Artdatabanken) samordnade bedömningen av de limniska arterna. Många andra entomologer har också generöst bidragit med information om enskilda arter, vilket tacksamt noteras. 

Kommitténs medlemmar 2021-2025:

Yngve Brodin

Rune Bygebjerg

Roger Engelmark har främst arbetat med högre flugor (Calyptrata) och främst med familjerna: Scathophagidae, Calliphoridae, Sarcophagidae och Tachinidae. Han har mest gjort undersökningar i norra Sverige och särskilt i Lule lappmark.

Viktor Nilsson-Örtman är forskare i evolutionär ekologi på Lunds Universitet. Som entomolog fokuserar han på dåligt kända grupper av acalyptrata flugor.

Jonas Sandström arbetar på SLU Artdatabanken och är organismgruppsansvarig för tvåvingar. Har tidigare arbetat som forskare inom ekologi och evolutionsbiologi.

Magnus Persson är till vardags Professor i Teknisk vattenresurslära vid Lunds Universitet, men på fritiden är han, och har alltid varit, intresserad av insekter. Han började som fjärilssamlare, men när nationalnyckelns två blomflugeband kom ut öppnade sig en ny lättillgänglig flugvärld. Flugintresset spred sig till flera familjer och numera är det främst styltflugor som gäller.”

Moa Pettersson är biolog, arbetar på SLU Artdatabanken och delar organismgruppsansvar med Jonas Sandström. Är uppvuxen i Stenungsund och det var under tiden i fältbiologerna som insektsintresset började. Har tidigare arbetat med åtgärdsprogram för hotade arter på länsstyrelsen i Halland samt på Nordens ark och Station Linné med insektsrelaterade uppgifter. Har sysslat mycket med utåtriktad verksamhet i form av redaktionsarbete för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän samt har varit talesperson för Biologiska mångfaldens dag i Sverige.

Fredrik Östrand är gymnasielärare i biologi och naturkunskap, som också undervisar på Lunds universitets sommarkurs i fältfaunistik. Han har ett stort intresse av insekter ända sedan universitetstiden och inledde sin bana med blomflugor, men har sedan dess samlat väldigt många insektsgrupper, inte bara flugor och myggor.

 

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334