Expertkommittén för steklar

Senast ändrad: 15 mars 2024

I expertkommittén för steklar jobbar för närvarande sex sakkunniga med att bedöma statusen för landets steklar. För tillfället bedöms endast ca en tiondel av de svenska arterna, något som kan förklaras med att det fortfarande råder en omfattande kunskapsbrist beträffande ekologi, utbredning och hotsituation för många arter så att någon pålitlig bedömning av utdöenderisken inte låter sig göras.


I gruppen ingår artexperter med god ekologisk kunskap och i många fall konsulteras också externa experter med särskilt god kunskap om enskilda grupper.

Fem personer står i snö. Foto

Stekelkommitténs ledamöter 2021-2025, från vänsterMagnus Stenmark (ej längre ledamot), Anders Hagman, Björn Cederberg, Artur Larsson och Niklas Johansson. Saknas på bilden gör Flor Rheberger och Michael Tholin. Foto: Håkan Ljungberg

Björn Cederberg har humlor och andra vildbin som specialintresse sedan 1970-talet och är verksam inom naturvården sedan ungdomen. Han har varit med i framtagandet av den europeiska rödlistan för bin och varit organismgruppsansvarig för steklar på SLU Artdatabanken 1995-2014.

Anders Hagman har myror som specialistområde, vilket han har ägnat sig åt i över 40 år. Fotograferar arter i fält och i studio. Är disputerad i analytisk kemi och är idag utvecklingschef på ett bioteknologiskt läkemedelsföretag. Har utvecklat multivariata statistiska programvaror och har genom åren publicerat mer än 30 vetenskapliga artiklar.

Niklas Johansson är organismgruppsansvarig för steklar på SLU Artdatabanken. Specialist på ett flertal olika stekelgrupper. Är i grunden naturvårdsbiolog och har jobbat mycket med inventering och praktiska åtgärder för att gynna vildbin. Även disputerad taxonom med fokus på brokparasitsteklar och har beskrivit ett 70-tal arter nya för vetenskapen.

Artur Larsson har tidigare arbetat med steklar, artinformation och skogliga frågor på SLU Artdatabanken. Han är biolog med växtsteklar som specialitet men ägnar sig också åt andra insektsgrupper.

Michael Tholin är biolog med brett art- och naturvårdsintresse. Till vardags verksam på Länsstyrelsen med praktiskt naturvårdsarbete samt som konsult där han utför inventeringar av framförallt vildbin och andra insekter. Har arbetat med åtgärder för att gynna hotade arter i många olika miljöer och har omfattande fälterfarenhet från diverse inventeringsprojekt, med tyngdpunkt på Gotland, Öland och Skåne. Specialistområdet omfattar bland annat vildbin, andra gaddsteklar samt Chalcididae.

Flor Rheberger har gaddsteklar som specialistområde, framför allt vildbin, rovsteklar och getingar, och validerar dessa grupper på Artportalens Nederländska motsvarighet Waarneming.nl. Han har jobbat med olika inventerings- och övervakningsprojekt både i Nederländerna och i Sverige, samt är disputerad inom evolutionsbiologi.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.