Expertkommittén för steklar

Senast ändrad: 26 april 2024

I expertkommittén för steklar jobbar för närvarande fem sakkunniga med att bedöma statusen för organismgruppen i landet. För tillfället bedöms endast cirka en tiondel av de svenska arterna. Det beror på den omfattande kunskapsbrist som fortfarande råder för många arter beträffande ekologi, utbredning och hotsituation. I de fallen går det inte att göra en pålitlig bedömning av utdöenderisk.

I gruppen ingår artexperter med god ekologisk kunskap, och i många fall konsulteras också extern expertis för enskilda grupper.

Gruppporträtt av fem män vid träd på kulle. Foto

Stekelkommitténs ledamöter. Från vänster: Niklas Johansson, Anders Hagman, Michael Tholin, Björn Cederberg, Flor Rhebergen. Foto: Anders Tukler

Niklas Johansson är organismgruppsansvarig för steklar på SLU Artdatabanken och specialist på ett flertal olika stekelgrupper. Han är i grunden naturvårdsbiolog med stor erfarenhet av inventering och praktiska åtgärder för att gynna vildbin. Dessutom är han disputerad taxonom med fokus på brokparasitsteklar. Han har beskrivit ett sjuttiotal arter nya för vetenskapen.

Anders Hagman har myror som specialistområde, vilket han ägnat sig åt i över fyrtio år. Han fotograferar arter i fält och i studio, och är disputerad i analytisk kemi. Idag är han utvecklingschef på ett bioteknologiskt läkemedelsföretag. Han har utvecklat multivariata statistiska programvaror och genom åren publicerat mer än trettio vetenskapliga artiklar.

Michael Tholin är biolog med brett art- och naturvårdsintresse. Till vardags är han verksam på Länsstyrelsen med praktiskt naturvårdsarbete, samt som konsult. I det senare fallet utför han inventeringar av framförallt vildbin och andra insekter. Han har arbetat med åtgärder för att gynna hotade arter i många olika miljöer, och har omfattande fälterfarenhet från diverse inventeringsprojekt med tyngdpunkt på Gotland, Öland och Skåne. Specialistområdena innefattar bland annat vildbin och andra gaddsteklar, samt Chalcididae.

Björn Cederberg har sedan 1970-talet haft humlor och andra vildbin som specialintresse. Sedan ungdomen har han också varit verksam inom naturvården. Han var med i framtagandet av den europeiska rödlistan för bin, och även organismgruppsansvarig för steklar på SLU Artdatabanken under perioden 1995 till 2014.

Flor Rhebergen har gaddsteklar som specialistområde – framför allt vildbin, rovsteklar och getingar. På Artportalens Nederländska motsvarighet Waarneming.nl validerar han grupperna. Han är disputerad inom evolutionsbiologi och har jobbat med olika inventerings- och övervakningsprojekt både i Nederländerna och Sverige.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.