Expertkommittén för spindlar

Senast ändrad: 15 mars 2024

Rödlistebedömningen av spindlar och lockespindlar görs av expertkommittén för spindeldjur: Lars Jonsson, Åke Hedman, Kajsa Mellbrand och Jonas Sandström.

Spindel på grus. Foto

Sköldlocke Trogulus tricarinatus. Rödlistning 2020 bedömd som Nära hotad (NT). Foto: Jinze Noordijk

Kommitténs medlemmar 2021-2025:

Lars Jonsson är spindelexpert som hållit på med svenska spindlar i 40 år. 

Åke Hedman är till vardags professionell cellist i Nordiska Kammarorkestern, Sundsvall. På fritiden naturkonsument med ett brett naturintresse men med en särskild fascination för spindlar.

Kajsa Mellbrand är koordinator för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen i Södermanlands län, har tidigare arbetat med naturvård samt forskning om födovävsekologi och ekosystemekologi. På fritiden aktiv inom Sveriges Entomologiska Förening (projektledare för Faunaväkteriet småkryp samt redaktionsmedlem för tidskriften Yrfän), samt administrerar Facebookgruppen Spindelnätet. 

Jonas Sandström arbetar på SLU Artdatabanken och är organismgruppsansvarig. Har tidigare arbetat som forskare inom ekologi och evolutionsbiologi.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334