Expertkommittén för mossor

Senast ändrad: 12 oktober 2023

I expertkommittén för mossor arbetar åtta bryologer framförallt med att göra rödlistningsbedömningar för Sveriges drygt 1000 mossor. I gruppen ingår personer med stor kännedom om arter och deras ekologi och förekomst i Sverige.

SLU Artdatabanken. Mosskommittén  880x660.jpg

Expertkommittén för mossor 2021-2025. Från vänster till höger i bakre raden: Tomas Hallingbäck (till 2023), Henrik Weibull, Lars Hedenäs, Karin Wiklund, Kristoffer Hylander och Nils Cronberg. I förgrunden: Niklas Lönnell och inklippta nertill till vänster: Urban Gunnarsson och Fredrik Larsson. Foto: Tomas Hallingbäck

Nils Cronberg arbetar på Lunds universitet med forskning och undervisar på kurser i biodiversitet och bevarandebiologi. Hans forskning fokuserar på mossors evolution och ligger i gränsområdet mellan genetik, ekologi och systematik. Han är dessutom ideellt verksam i inventeringsprojektet Skånes mossor som leds av Lunds botaniska förening. Till Nils Cronberg webbplats.

Urban Gunnarsson är docent i Ekologisk botanik och arbetar på SLU Ardatabanken. Han har forskat på bland annat om myrarnas ekologi och hur de påverkas av kvävedeposition samt om vitmossors genetik och ekologi. Arbetade tidigare med samordning av miljöövervakning på Naturvårdsverket, och har tidigare arbetat med miljöövervakning vid Länsstyrelsen Dalarna samt med åtgärdsprogram för hotade arter.

Lars Hedenäs är docent i systematisk botanik och förste intendent på Naturhistoriska riksmuseet. I hans tjänst ingår dels forskning, dels att ansvara för ordningen i mossherbariet på Naturhistoriska riksmuseet. I hans forskning ingår bladmossors släktskapsmönster och evolutionen av olika egenskaper, från under artnivån till hela gruppen. En mindre del handlar om fossila och subfossila mossor och vad dessa berättar om mossornas utveckling eller de miljöer där de växte. Hans fokus har länge legat på pleurokarper, men under senare år har han även arbetat med flera akrokarpa grupper. s Till Lars Hedenäs webbplats

Kristoffer Hylander arbetar som professor i växtekologi på Stockholms universitet. Är involverad i undervisning och forskning i både skogslandskap i centrala Sverige och jordbrukslandskap i Etiopien. Till Kristoffer Hylanders webbplats.

Fredrik Larsson arbetar på Skogsstyrelsen som skogskonsulent på norra Jämtlands distrikt. Har tidigare stor erfarenhet av mossor från södra Sverige men sedan ett par år tillbaka har fjällen och de norrländska skogarna varit i fokus. Har under de senaste åren varit med och upptäckt samt undersökt ett för Sverige nytt oceaniskt levermossamhälle förekommande i västra Jämtland.

Niklas Lönnell är disputerad i växtekologi och arbetar sedan flera år på SLU Artdatabanken. Hans forskningsintressen innefattar bl.a spridning av mossor, men han intresserar sig för alla grupper av växter, svampar och djur.

Henrik Weibull arbetar som naturvårdskonsult på Naturcentrum AB. Har forskat på bland annat ädellövträds inverkan på mossfloran på block.

Karin Wiklund arbetar på Länsstyrelsen i Uppsala län med bl.a. biogeografisk uppföljning av mossor. Har forskat på metapopulationer och etablering hos mossor.


Kontaktinformation

Niklas Lönnell, mossor
SLU Artdatabanken
niklas.lonell@slu.se, 018-672424, 076-1372099