Expertkommittén för lavar

Senast ändrad: 15 mars 2024

I expertkommittén för lavar arbetar nio botanister främst med att göra bedömningar för rödlistan och skriva artfaktablad. I gruppen ingår naturvårdare, forskare i taxonomi samt medarbetare på konsultföretag, alla med bred kännedom om lavarnas taxonomi, ekologi och status.

Grön buskig lav på trädstam. Foto

Varglav Letharia vulpina. Foto: Varglav (Letharia vulpina). Foto: Veera Tuovinen

Kommitténs medlemmar 2021-2025:

Ulf Arup arbetar som museichef på Biologiska museet vid Lunds universitet. Han har forskat på lavar i över 30 år, framför allt inom taxonomi och systematik där han beskriver nya arter och studerar deras släktskap. Han har även arbetat med lavar inom naturvård och utfört inventeringar av lavar under många år.

Ola Hammarström är ekolog bosatt i Roslagen och har arbetat med naturinventeringar och skötsel av natur sedan 2013. Kännedom om av lavars utbredning, ekologi och taxonomi har varit ett djupt intresse under lång tid och har gett upphov till stora mängder lavinriktat fältarbete i ett brett spektrum av naturmiljöer. Ola jobbar som naturmiljökonsult på stiftelsen Pro Natura.

Janolof Hermansson bor i Ludvika. Arbetade som kommunekolog på Ludvika kommun tills nyligen. Hans intresse om lavar är kopplad till artbevarande och livsmiljöerna för de rödlistade arterna. Har på senare år varit särskilt intresserad av bl.a. lavar efter stränder. Riktar in sig främst på lavfloran i Dalarna.

Svante Hultengren är biolog och naturgeograf, och har arbetat med naturinventeringar, utredningar och biologiska informationsprojekt sedan mitten av 1980-talet. Svante är särskilt intresserad av trädlevande arter och har genomfört många utredningar och naturvårdsprojekt om lavar. Arbetar på Naturcentrum AB i Stenungsund i Bohuslän.

Fredrik Jonsson är egenföretagare bosatt i Jämtland mellan Åre och Östersund och jobbar med naturinventeringar. Han har särskilt inriktat sig på trädlevande norrländska lavar och rödlistade lavar.  Inom företaget har han sysslat särskilt mycket med åtgärdsprogram för hotade lavar och medverkat i forskningsprojekt som handlar om naturhänsyn i skogsbruket och dess effekter på lavar.

Måns Svensson är agronom och har doktorerat vid SLU på en avhandling om vedlevande lavar i produktionsskog. Han delar sin tid mellan att forska på lecideoida lavars taxonomi vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet och att arbeta som naturmiljökonsult hos WSP Sverige AB.

Raul Vicente är biogeovetare med särskilt intresse för epifytiska lavar. Lavintresset sträcker sig även till sten- och marklevande lavar, samt på senare tid även ett fördjupat intresse för lavparasiter (så kallade lichenikoler). Raul jobbar som naturmiljökonsult på stiftelsen Pro Natura och har stor fälterfarenhet av lavar, från Gotländska ädellövskogar till fjällnära oceaniska barrskogar i Jämtland.

Martin Westberg arbetar som intendent för lavherbariet på Evolutionsmuseet i Uppsala. Han har forskat på lavsystematik sedan 1996 och har en gedigen fälterfarenhet av lavfloran i hela Sverige.

Göran Thor är biolog och arbetar vid Sveriges lantbruksuniversitet och delar tiden mellan SLU Artdatabanken och institutionen för ekologi där han undervisar och forskar. Vid SLU Artdatabanken är han huvudansvarig för lavar och bl.a. ordförande i expertkommittén för lavar.  

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Göran Thor, lavar
SLU Artdatabanken
goran.thor@slu.se, 018-672419