Expertkommittén för kärlväxter

Senast ändrad: 15 mars 2024

I expertkommittén för kärlväxter arbetar tio botanister med att främst göra bedömningar för rödlistan och EU-rapporteringen. I gruppen ingår naturvårdare på länsstyrelser och konsultfirmor, forskare samt amatörbotanister. Ledamöterna kommer från olika delar av landet, och har alla en bred kännedom om kärlväxternas ekologi och status.

SLU Artdatabanken. Kärlväxtkommittén 2019_med_Sofia_Lund.jpg

Kärlväxtkommitténs ledamöter 2021-2025, från vänster: Thomas Strid, Dennis Nyström, Anna Stenström, Sebastian Sundberg, Peter Ståhl, Ulla-Britt Andersson, Margareta Edqvist, Gabrielle Rosquist, Jonas Grahn, Sofia Lund (inklippt). Foto: Stephen Coulson

 

Ulla-Britt Andersson ansvarar för den moderna inventeringen av Ölands kärlväxter som avslutades 2020 och är floraväktarsamordnare för Öland. Har även ett stort intresse för jordstjärnor och röksvampar.

Margareta Edqvist är regional samordnare för Floraväktarna i Jönköpings län och var nationell samordnare 2005-2020. Var ordförande för Svenska Botaniska Föreningen under 13 år (2000-2013). En av redaktörerna för Smålands flora (publicerades 2007) och författare till flera andra botaniska böcker.

Jonas Grahn är en brett intresserad naturvårdsbiolog som jobbar på länsstyrelsen i Västerbottens län med naturvårdsåtgärder i olika miljöer och former, de senaste åren mest med våtmarksrestaureringar. Medansvarig för projekt Västerbottens läns flora och tidigare länssamordnare för Floraväktarna. Har rötterna i Västergötland.

Sofia Lund är ekolog och artnörd. Botaniserat har hon gjort sedan barnsben. Idag jobbar hon som  nationell samordnare för Floraväktarna och redaktör för tidskriften Vilda Växter. Vid sidan av jobbet ägnar hon mycket tid åt att leta svampar och marina arter.

Dennis Nyström är en mycket bred naturvårdsbiolog som jobbar på länsstyrelsen på Gotland med uppföljning av skyddad natur och bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Är länssamordnare för Floraväktarna och bördig från Dalarna.

Gabrielle Rosquist är disputerad växtsystematiker som jobbar med naturvård på länsstyrelsen i Skåne, åtgärdsprogram för hotade arter och vilda pollinatörer. Är förutom växtnörd, fågel- och fjärilsskådare samt vurmar för sandmarker.

Anna Stenström är disputerad växtekolog som jobbar med åtgärdsprogram för hotade arter och miljöövervakning på länsstyrelsen i Västra Götalands län. Är intresserad av fjärilar och trollsländor, förutom växter. Men älskar gamla träd.

Thomas Strid är en brett intresserad naturvårdsbiolog som jobbar som naturvårdskonsult på Naturcentrum AB, har särskilt intresse för fjällväxter. Även ett stort intresse för fåglar, fiskar och småkryp samt har varit med i flera bokprojekt.

Peter Ståhl har jobbat på länsstyrelsen i Gävleborgs län med naturinventeringar och skydd. Han var ansvarig för projekt Gästriklands flora (publicerad 2016) och en av de drivande i inventeringen av Hälsinglands flora (publicerad 2019). Han är floraväktarsamordnare i Gävleborgs län och redaktör för tidskriften Växter i Hälsingland och Gästrikland. Botaniserar gärna i Härjedalsfjällen eller i fjäll och ödemarker i nordligaste Lappland.

Sebastian Sundberg är disputerad växtekolog med särskilt intresse för våtmarker, spridningsbiologi, vitmossor och floraförändringar. Jobbar som kärlväxtansvarig på SLU Artdatabanken sedan 2011. Driver en nationell åkerogräsinventering åren 2021-2023 tillsammans med andra på SLU och Svenska Botaniska Föreningen. Började som ornitolog men är nu mest enveten floraväktare och kärlväxtnörd.

 

Ett hav av färgglada vildblommor nära stan: kungsmynta Origanum vulgare (lila blommor), vildmorot Daucus carota subsp. carota (vita blommor) och gulmåra Galium verum (gula blommor). Berthåga kyrkogård, Uppsala 18 juli 2016. Foto: Sebastian Sundberg

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.