Expertkommittén för fiskar

Senast ändrad: 15 mars 2024
Ål simmar längs med bottnen. Foto

I expertkommittén för fiskar arbetar sju sakkunniga med att göra bedömningar för rödlistan och EU-rapporteringen. I gruppen finns bred kunskap och expertis, både om enskilda arter och om fiskekologi. Vi täcker in sjöar, vattendrag, kust och hav, och har även god kunskap inom förvaltningen och nyttjandet av fisk.Kommitténs medlemmar 2021-2025:

Ann-Britt Florin är forskare vid SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet. Hon har jobbat med beståndsanalys av fisk sedan 2001 och specialiserat sig på hotade eller främmande arter. Ledde Helsingfors konventionens arbete med rödlistning av fisk i Östersjön 2011-2013 och deltog i IUCN:s arbete med den Europiska Rödlistan för marina fiskarter 2013. Leder under 2021-2025 arbetet i fiskkommittén.

Joacim Näslund

Charlott Stenberg är marin- och fiskeribiolog specialiserad på broskfiskar (hajar, rockor och havsmöss). Hon har medverkat vid framtagningen av rödlistor nationellt, regionalt och globalt sedan 2001. Inför Rödlista 2015 ansvarade hon för expertkommittén för marina evertebrater samtidigt som hon medverkade som vanligt i fiskkommittén.

Frida Sundqvist

Mikael Söderman

Henrik Svedäng är forskare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet och vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet. Han har arbetat med fiskerirelaterade frågor på både väst- och ostkusten sedan 1991 med fokus på den historiska utvecklingen för marina fiskbestånd, deras inbördes avgränsning och deras livshistoria som tillväxt. Han har deltagit såväl i det nationella som det regionala rödlistningsarbetet sedan början av 2000-talet.

Francesca Vitale är forskare vid SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet. Hon har jobbat inom EU med datainsamling med fokus på kvalitetssäkring av biologiska data sedan 2005, och arbetat med beståndsanalys av fisk sedan 2013. Francesca har varit vetenskaplig ledare för de av ICES koordinerade fiskerioberoende undersökningar i västerhavet (IBTS, International Bottom Trawl Survey) mellan 2008-2015.  Francesca har medverkat som expert i fiskkommittén sedan 2013.

Fakta:

Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.