Natura 2000

Senast ändrad: 08 januari 2024

Natura 2000 är ett nätverk av områden som hyser de arter och naturtyper som finns listade i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och 2 samt fågeldirektivets bilaga 1. Nätverket sträcker sig över alla EU-länder och omfattar allt från vida dynlandskap i Holland, forsande älvar i Sverige till sten- och korkekslundar i Portugal. Bland arter som är utpekade i områden finns bl.a. brudkulla, klockgroda och otandad grynsnäcka. I nätverket ingår också de mest värdefulla fågelmarkerna i Europa. I Sverige finns nästan 4 100 utpekade Natura 2000-områden.

Skyddet av dessa områden är en av åtgärderna för att nå målen med direktiven. Sverige har skyldighet att se till att de utpekade arterna och naturtyperna som finns i landet bevaras och att statusen är gynnsam. Det kan innebära att ett område måste skötas på ett särskilt sätt, t.ex. med slåtter eller bete, eller att ett område restaureras. Ett område kan i andra fall behöva lämnas helt ostört. Direktiven är införda i svensk lag och det finns strikta regler för hur man hanterar ett Natura 2000-område.

Direktiven är införda i svensk lag och det finns strikta regler för hur man hanterar ett Natura 2000-område.


Kontaktinformation

Lena Tranvik, ställföreträdande chef SLU Artdatabanken
Enhetschef Terrestra ekosystem
SLU Artdatabanken
lena.tranvik@slu.se 018-672478