INSPIRE-direktivet

Senast ändrad: 08 januari 2024

Vad är INSPIRE?

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) är ett EU-direktiv som omfattar digitala geografiska data som innehas av offentliga instanser. Syftet med INSPIRE är att skapa en EU-gemensam infrastruktur (t.ex. metadata, nättjänster och avtal om delning, tillgång och utnyttjande) och gemensamma bestämmelser om sådana data. Lantmäteriet samordnar genomförandet av INSPIRE i Sverige. INSPIRE innehåller olika typer av geografiska data, t.ex:

  • koordinatsystem, administrativa enheter, hydrografi och skyddade områden
  • höjddata, landtäckedata, ortofoto och geologi
  • en mängd olika sak-teman.

Hur är INSPIRE intressant för SLU Artdatabanken?

För SLU Artdatabanken är det särskilt två typer av data ur den sistnämnda kategorin som är viktiga:

  • arters utbredning
  • livsmiljöer och naturtyper

På nationell nivå är det Naturvårdsverket som är informationsansvarig myndighet för dessa två teman. Inom EU pågår ett arbete med att utforma tekniska specifikationer av dessa datateman.

Hur kommer INSPIRE att genomföras?

Under 2010 har INSPIRE-reglerna införlivats i svensk lagstiftning genom att en miljöinformationslag antagits av riksdagen, och regeringen har beslutat om en förordning om geografisk miljöinformation. Genom dessa regelverk är det klart vilken ansvarsfördelning som råder för genomförandet. Även de tekniska specifikationerna för olika datateman är viktiga pusselbitar för att få klarhet i genomförandet.

SLU och SLU Artdatabanken har i yttranden framhållit att INSPIRE med stor säkerhet kommer att bidra till att underlätta åtkomsten till data som SLU förvaltar och tillhandahåller. Vi har vidare påtalat vikten av att upprätthålla sekretesskydd för datauppgifter som kan vara känsliga att offentliggöra från perspektivet flora- och faunakriminalitet.

SLU Artdatabanken har påbörjat arbetet med att INSPIRE-anpassa våra data.


Kontaktinformation

Lena Tranvik, ställföreträdande chef SLU Artdatabanken
Enhetschef Terrestra ekosystem
SLU Artdatabanken
lena.tranvik@slu.se 018-672478