Hur kan situationen för våra sjöar och vattendrag förbättras?

Senast ändrad: 03 januari 2024
Sjö med vass i förgrunden och skog i bakgrunden. Foto

Strandskyddet måste värnas med hänsyn till de akvatiska livsmiljöerna i övergångszonen mellan mark och vatten, men också för att förebygga krav på ytterligare invallning och vattenreglering.

Restaurering av vattendrag och skydd av värdefulla vattenmiljöer bör fortsätta på det sätt som påbörjats inom miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag". Skogs- och jordbruk, måste genomföras med hänsyn till vattenmiljöerna, t.ex. genom att inte köra i anslutning till vatten och att lämna skyddszoner. Vattenkvaliteten måste fortsatt förbättras. Inom arbetet för att uppfylla krav enligt vattendirektivet (VFF 2004:660) ökar möjligheten att samarbeta mot uppsatta kvalitetsmål. Åtgärder för flera hotade arter i vattenmiljö har varit framgångsrika, t.ex. grodarter och stormusslor. Fler akvatiska arter kan ha behov av riktade åtgärder genom åtgärdsprogram.

Vad gör SLU Artdatabanken för limniska naturtyper?

Vår uppgift är att vara en kunskapsbank för limniska naturtyper. Vi utgör ett stöd för Naturvårdsverket och för länsstyrelserna i deras arbete med bevarandeåtgärder och uppföljning av tillståndet i skyddade områden. Vi arbetar också med att ta fram ett nationellt uppföljningssystem för de naturtyper och arter som ingår i art- och habitatdirektivet.


Kontaktinformation

Eddie von Wachenfeldt, naturtypsansvarig: våtmarker, sjöar och vattendrag
SLU Artdatabanken
, 018-672241