Våra sötvatten mår bättre i norra än i södra Sverige

Senast ändrad: 21 februari 2024
Friskt sötvatten i Fulufjällets nationalpark. Foto Tomas Carlberg.jpg

[Publicerad 2019-06-25]. För de flesta av de åtta naturtyperna i Sveriges sjöar och vattendrag är bevarandestatusen otillfredsställande på grund av att många vatten är påverkade av mänsklig aktivitet i nutid eller historiskt. Bevarandestatusen är generellt bättre i alpin region och sämre i boreal och kontinental region. Det visar Sveriges tredje rapportering av art- och habitatdirektivet, som skickades in till EU den 29 april i år.

Sverige är rikt på sötvatten, men flera av dem är påverkade av mänsklig aktivitet. Problemet är inte att det finns för få eller för små arealer av naturtyperna i sötvatten. Istället är det bristande kvalitet som gör att många av naturtyperna i sötvatten inte uppnår så kallad gynnsam bevarandestatus (GYBS). Den mänskliga påverkan på livsmiljöerna medför att vissa strukturer och funktioner saknas eller fungerar dåligt, vilket i sin tur påverkar de arter som lever där.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Sötvatten i barrskogs- och jordbruksområden påverkas av bland annat försurning, övergödning och så kallad förbruning, som innebär att vatten färgas av att organiskt material som läcker ut från omgivande mark. Både de näringsfattiga och de naturligt näringsrika sjöarna missgynnas av antropogen (av människan orsakad) näringstillförsel. För vattendragen är det vandringshinder, fragmentering, rätningar, rensningar och avsaknad av vattenståndsvariationer som utgör de stora problemen.

För flera av naturtyperna i sötvatten är framtidsutsikterna dystra, och det krävs åtgärder för att vända de negativa trenderna. Många åtgärder som vidtas lokalt får en positiv effekt, men trots det finns ett stort behov av ytterligare förbättringar för att uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus i naturtyperna i Sveriges sötvatten.

Figur 1. Bedömning av limniska naturtyper i art- och habitatdirektivet per biogeografisk region för 2019..pngFigur 1. Bedömning av limniska naturtyper i art- och habitatdirektivet per biogeografisk region för 2019.

 

Figur 2. Sveriges tre biogeografiska (alpin, boreal och kontinental) och marina (östersjö och atlantisk) regioner som ska rapporteras till EU.

Figur 2. Sveriges tre biogeografiska (alpin, boreal och kontinental) och marina (östersjö och atlantisk) regioner som ska rapporteras till EU. 

 

Text: Eddie von Wachenfeldt & Anna Westling
Foto: Tomas Carlberg

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.