Var kommer tallbitarna från?

Senast ändrad: 21 februari 2024
Tallbit, hona. Foto: Tomas Carlberg

[Publicerad 2019-11-28]. Årets invasion av tallbit är den största sedan hösten 2000. Men varifrån kommer dessa stora, orädda finkar egentligen? Vanligtvis kommer de från nordöst men så kanske inte är fallet i år? Möjligen är ursprunget Sverige och norra Fennoskandien?

Under hösten inträffade en av de största invasionerna av tallbit i Sverige på många år. Hur omfattande denna invasion är i förhållande till tidigare är svårt att veta, då det numera finns betydligt fler observationer. Tallbiten flyttar normalt endast begränsade sträckor inom norra barrskogsregionen och de flesta vintrar ses den endast i liten omfattning utanför häckningsområdet. Men vissa höstar, med långa och oregelbundna mellanrum, uppträder tallbiten invasionsartat. I samband med sådana rörelser kan den observeras i stora delar av Sverige, under exceptionella år även i norra Centraleuropa. Men eftersom arten finns under hela året i norra Sveriges inland kan det vara svårt att avgöra om fynden gäller lokala fåglar eller om invasionen börjat.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

 

Diagram 1. Antalet fynd av tallbit under senhösten i Finland respektive Sverige. Antalet fynd överensstämmer ganska väl de flesta åren. Åren 2012 och 2014 berördes Sverige i betydligt mindre omfattning än Finland. 2019 års invasion avviker däremot rejält.

 

 I slutet av september i år rapporterades enstaka flockar utanför häckningsområdet, vilket i sig inte är onormalt, men i mitten av oktober börjar betydligt större mängder av tallbit att rapporteras, framförallt i Norrland. Under sista veckan i oktober slår invasionen till med full kraft. Både i östra och västra Svealand observerades stora flockar tallbit som sträckte söderut, bland annat från norra Vänern för att sedan förflytta sig längs västkusten och slutligen nå Skåne 28 oktober. I Danmark noterades de första tallbitarna redan 27 oktober, främst i Skagen på Jyllands nordspets, men även på Själland. Men ett stort antal av tallbitarna rörde sig även i en västligare kurs mot Oslo och norska Sörlandet och sedan upp längs den norska västkusten mot Bergen. Tidigare har de även korsat gränsen i Jämtland in i norska Tröndelag. Efter att tallbitarna nått Skåne, varav en del hittat över till Danmark, ser det ut som att ett stort antal åter vänt mot norr, denna gång längs ostkusten. Många tallbitar har setts sträcka norrut, särskilt i östra Småland.

Karta 1. En snabbanalys av de största rörelserna av tallbit veckorna runt månadsskiftet oktober-november 2019.

 

Varifrån kommer då alla dessa tallbitar? Ofta kommer de från öster via Finland, men inte denna gång. Förhållandevis få tallbitar har setts i Finland i år, så få att det inte kan kallas för en invasion och på Åland har endast tre fynd gjorts. Några flockar har dock setts sträcka västerut från finska kusten. Tallbitarna har inte kommit över Östersjön från Baltikum, då Gotland helt saknar fynd. I Norrbotten är fynden närmast av normal omfattning.

 Fyndbilden pekar mot att tallbitarna i årets invasion har kommit från norra Sverige, norra Finland och norska Finnmarken. I Sverige häckar ungefär10 000 par av tallbit, varav 90 procent i Norrbottens län. Frågan är om denna population tillsammans med den nordfinska och finnmarksfåglarna räcker till för den invasion vi nu sett? Ett annat möjligt scenario är att den stora massan har kommit långt österifrån och fortsatt på en nordlig bana västerut där de tvingats söderut av fjällen. I Sverige har vi gott om rönnbär men så kanske inte är fallet i norra Finland och österut. 

 Svaret finns ännu inte att finna i Artportalen eller våra grannländers rapportsystem.

 

Källor:
Artportalen.se
Tiira.fi
Artsobservasjoner.no,
Dofbase.dk

Text: Johan Nilsson
Foto: Tomas Carlberg
Illustration: Katarina Nyberg

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.