Utveckling av indikator för Bottniska vikens laguner

Senast ändrad: 21 februari 2024
Dykare under vattnet. Foto

[Publicerad 2022-03-03]. Just nu utvecklas en indikator för att bedöma status på biologisk mångfald och effektiviteten av områdesskydd för naturtyperna laguner och stora vikar och sund. Indikatorn baseras på artsammansättning av växter på botten och ska påvisa effekter av störning från mänskliga aktiviteter så som båttrafik, muddring och närsaltsbelastning.

I våg- och vindskyddade skärgårdsvikar växer en rik mångfald av undervattensväxter som genom att stabilisera botten bidrar till klarare vatten. Rovfiskar, som gädda och abborre, är beroende av växtligheten för att deras yngel ska kunna överleva. Men frekvent båttrafik, muddring och övergödning kan skada undervattensängarna och har kopplats samman med lägre förekomst av fiskyngel.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Kartbild över delar av Sverige. Karta

Geografisk utbredning för projektets 80 vikar som inventerats av länsstyrelsen 2020 samt inom EU interregprojektet Kvarken flada.

Indikatorn är kvoten av känsliga och tåliga arter och har tagits fram genom att inhämta information om växtarternas känslighet för störning från vetenskaplig litteratur. För att testa indikatorn har vegetationsdata från 80 vikar i Bottniska viken sammanställts.

Fler vikar behöver inventeras

Genom att räkna ut indikatorn för vikarna och därefter testa mot graden av påverkan från båtaktiviteter får man ett värde som ska underlätta statusbedömning för biologisk mångfald. Indikatorn visar ett lägre värde för vikar med hög påverkan. Det var dock endast fyra, av de totalt 80 vikarna, som föll i kategorin hög påverkan. För att fortsätta utvecklingen av indikatorn behöver fler påverkade vikar inventeras. Data över näringsbelastning, grumling och brunifiering av vattnet behöver även samlas in för att indikatorn ska kunna färdigställas. 

Staplar i olika färg. Diagram

Boxplot över indikatorn i 80 vikar med hög, låg eller mycket låg grad av båtaktivitet. I figuren visas median, samt andra och tredje kvartilen. Punkterna visar indikatorvärdet för enskilda vikar.

Ett verktyg för länsstyrelsen

Målsättningen är att indikatorn ska bidra till förbättrat beslutsunderlag vid reglering av skadliga verksamheter i skyddade områden och att spara resurser vid provtagning i miljöövervakningen.

Arbetet med att utveckla indikatorn pågår inom ett projekt finansierat av SLU:s program för fortlöpande miljöanalys och är ett samarbete mellan SLU Artdatabanken och institutionen för vatten och miljö. Indikatorn blir ett verktyg för länsstyrelserna vid Bottniska viken som arbetar med att ta fram gemensam miljöövervakning av grunda vikar.

Text: Josefin Sagerman

Vill du läsa mer om projektet hittar du hela rapporten här.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.