Trollpipistrellen expanderar i Norden

Senast ändrad: 21 mars 2024

[Publicerad 2018-02-15]. Trollpipistrellen, som tidigare hette trollfladdermus, är på spridning i norra Europa. En förklaring kan vara att populationerna på kontinenten ökat i antal som en följd av bl.a. klimatförändringen. Under senare år har nya kolonier och hanrevir även etablerats i blandlövskogar och parker i stadsmiljöer.

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii återupptäcktes 1980 i Sveriges sydligaste del. Sedan dess har denna fladdermusart utvidgat sin utbredning mot nordost, och den påträffas nu så långt norrut i Sverige som i Västerbotten. Spridningen mot nordost är troligen en följd av s.k. förlängd flyttning.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

I södra Finland registrerades trollpipistrell 1982, förmodligen en följd av förlängd flyttning från de baltiska länderna. År 2010 påträffades arten vid Malax i Finland (ungefär på samma breddgrad som Örnsköldsvik i Sverige), vilket indikerar en kontinuerlig spridning mot norr. Under hösten pågår en omfattande migration av trollpipistrell mellan Finland och Sverige över Kvarkens skärgård, vilket indikerar en ännu mer nordlig utbredning av arten. Förekomsten av trollpipistrell på Åland är troligen ett resultat av förlängd flyttning från Sverige.

I Norge gjordes den första observationen av trollpipistrell i början av 1990-talet nära Bergen. Nyligen har arten också spelats in i kustområdet mellan Bergen och Kristiansand. Den sydvästliga utbredningen i Norge är troligen en följd av förlängd flyttning från Storbritannien. De många registreringar som gjorts av arten vid oljeplattformar i Nordatlanten ger stöd för detta antagande.

På Island och Färöarna registreras trollpipistrell endast under migrationsperioderna.

Trollpipistrellens expansion mot norr kan bero på klimatförändringen, men den kan också vara ett resultat av en allmän tillväxt av de kontinentala populationerna de senaste åren.

En utförligare artikel om trollpipistrellens expansion i Norden publiceras i årets första nummer av Fauna och Flora, i mars.

Text: Rune Gerell & Karin Gerell Lundberg
Foto: Johnny de Jong

 

Läs mer i Artfakta

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.