SLU-nyhet

Störst andel unga tretåiga måsar på östkusten

Publicerad: 09 januari 2018
Adult tretåig mås. Foto: Hans Bister

Tretåig mås uppträder talrikt på Västkusten under hösten men endast sparsamt längs östkusten. Under hösten är nästan alla tretåiga måsar längs östkusten årsungar, medan de adulta fåglarna dominerar bland Västkustens tretåiga måsar.

Som hos andra måsar skiljer sig den tretåiga måsens första vinterdräkt markant från de äldre fåglarnas, vilket gör det lätt att skilja fåglar som är upp till ett år gamla från äldre individer. Längs östkusten – där bara ett fåtal tretåiga måsar observeras årligen – är nästan alla (92 %) åldersbestämda. Kan man artbestämma en tretåig mås vet man också om det är en ung eller äldre individ. Längs Västkusten blir mindre än 10 % av alla tretåiga måsar åldersbestämda (vilket ändå innebär ungefär 35 000 individer). Det finns ett tydligt samband mellan antalet åldersbestämda individer och det totala antalet. Ju fler tretåiga måsar som observeras, desto färre blir åldersbestämda. Vilket ju är ganska naturligt; är de för många blir det svårt att hålla reda på de enskilda individernas ålder.

Cirkeldiagrammen visar andelen observerade tretåiga måsar i Sverige och Finland de senaste tio årens höstar. Orange = årsungar av tretåig mås. Blått = adulta. Svart (mycket få individer) = subadulta fåglar (2:a levnadsåret).
Cirkeldiagrammen visar andelen observerade tretåiga måsar i Sverige och Finland de senaste tio årens höstar. Orange = årsungar av tretåig mås. Blått = adulta. Svart (mycket få individer) = subadulta fåglar (2:a levnadsåret).
Tretåig mås, årsunge. Foto: Hans Bister
Tretåig mås, årsunge. Foto: Hans Bister

Tretåig mås övervintrar i hela norra Atlanten, och längst bort från häckningskolonierna flyttar de under sitt andra och tredje levnadsår. Ungfåglarna i sin typiska första vinterdräkt rör sig inte lika långt, och inte heller de adulta fåglar (inne på sitt minst fjärde levnadsår) som häckar rör sig speciellt långt från kolonierna.

Med utgångspunkt från Västkusten, där de unga tretåiga måsarna bara utgör 27 % av de åldersbestämda individerna, ökar andelen ungfåglar ju länge österut man kommer. I Vänern och Vättern är andelen åldersbestämda, unga tretåiga måsar 52 %, i Öresund 62 % och i Östersjön och Bottenhavet/Bottenviken 91 %. Längs de finska kusterna är motsvarande andel hela 97 %.

Varför ser man nästan bara årsungar av tretåig mås längs östkusten? En förklaring kan vara att de mindre erfarna årsungarna sträcker via Bottenhavet och Östersjön, trots att dessa miljöer inte är optimala.


Text: Johan Nilsson
Foto: Hans Bister
Källor: Artportalen, Birds of the Western Palearctic (BWP).

Läs mer i Artfakta 
Till  Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se