Stabilt antal övervintrande varfåglar i Sverige

Senast ändrad: 21 mars 2024
Varfågel. Foto: Niclas Ahlberg

[Publicerad 2018-02-06]. Ornitologer jag talat med har haft känslan att antalet varfåglar minskat under senare år. Men en analys visar att antalet varit relativt konstant sedan 2008. Antalet övervintrande varfåglar i Sverige är, beräknat på faktiskt antal rapporterade individer, mellan 670 och 1 650 (i medeltal 1 250). Under årets första månad 2018 har ovanligt få varfåglar rapporterats.

Viking Olsson skrev en serie artiklar i Vår Fågelvärld under 1980-talet om varfåglarnas vintervanor. Till grund för artiklarna låg ett imponerande fältarbete. I artikeln om vinterreviren använde han tre områden, vid Nyköping i Södermanland samt vid Finspång och Valdemarsvik i Östergötland, där han följde totalt 15 revir. Baserat på reviren och områdenas yta kom han fram till en revirtäthet på 3,7 revir/100 kvadratkilometer. Det innebar att Östergötland med sina 9 979 kvadratkilometer borde ha 400 vinterrevir av varfåglar, enligt Viking Olsson. Denna beräkning ligger sedan till grund för intervallet 4 000–4 500 övervintrande varfåglar i Sverige under 1970-talet. I boken Sveriges Fåglar, utgiven 2002, hade Viking Olsson själv skrivit ned antalet till 3 000–3 500, då han hade noterat att det bara fanns hälften så många vinterrevir i slutet av 1990-talet som under 1980-talet.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Medelantalet rapporterade varfåglar i respektive landskap, under perioden januari-februari åren 2008–2017. Småland är uppdelat på rapportområden. Enligt rapporteringen övervintrar flest varfåglar i Uppland.

Varfågelns typiska vinterrevir omfattar en god del tuviga och fuktiga marker längs åar eller sjöar. De inventeringsrutor Viking Olsson använde var inte slumpmässigt utplacerade i landskapet. De ligger i nära anslutning till städerna och har vattenkontakt med en hög andel öppet kulturlandskap. Områdena borde därför innehålla fler varfåglar än rena skogsområden eller utdikade jordbruksmarker. Summan 4 000–4 500 torde därför vara en överskattning. En mer rättvis summa baserad på Viking Olssons 3,7 revir/100 kvadratkilometer bör vara möjlig att räkna ut med ett GIS-verktyg.

Enligt Viking Olssons studier är varfågeln stationär inom sitt vinterrevir, och den håller andra varfåglar borta. Reviren är dessutom oftast isolerade från varandra. Varfågeln lämpar sig således ännu bättre för samma klusteranalys som gjorts för vintervråkarna (se tidigare artiklar i Dagens natur).

I medeltal rapporterades 1 250 varfåglar i januari–februari åren 2008–2017, med stora variationer mellan åren (670–1 650). Variationerna mellan åren korrelerar dessutom bra med Svensk häckfågeltaxerings standardrutter. Ju fler varfåglar under häckningstid, desto fler som övervintrar. Variationen i antalet varfåglar under vintern stämmer förvånansvärt bra också mellan landskapen (provinserna); alla landskap följer samma variation mellan åren. Är det många varfåglar i Västerbotten, är det också många i Skåne.

Hittills har bara januari passerat, men 2018 ser ut att bli det näst sämsta året för varfågel under de senaste elva åren; bara 2010 rapporterades färre varfåglar.

Diagram 1. Antalet rapporterade varfåglar under perioden januari–februari åren 2008-2017 (2018), från Artportalen (blå färg) och index från Svensk fågeltaxerings standardrutter (SHT, i röd färg). Observera att index från SHT är förskjutet ett år för att kunna jämföras.

Diagram 2. Antalet rapporterade varfåglar perioden januari-februari åren 2008-2017 (2018) från de landskap som har flest individer. Notera samstämmigheten i variationerna mellan åren.

Diagram 3. Antalet rapporterade varfåglar perioden januari-februari åren 2008-2017 (2018) från de sydöstligaste landskapen. Observera att Öland och Blekinge saknar de stora mängder varfåglar som alla övriga landskap har under vintern 2012.  

Text: Johan Nilsson
Foto: Niclas Ahlberg
Källor: Artportalen, Vår Fågelvärld 40: 447-454, Vår Fågelvärld 43: 113-124.

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.