Rapportering och fotografering - etiskt förhållningsätt

Senast ändrad: 22 juni 2023
Blå bild med en illustration av en kamera med vita kanter.

Allemansrätten ger alla tillgång till naturen men det innebär också ett ansvar att visa hänsyn och varsamhet när man vistas i den.

Idag är det många som är intresserade av fotografering av fåglar, och för en del personer är fotograferingen minst lika viktig som själva fågelskådandet. Det finns ingen anledning att skilja på olika typer av fågelskådare, utan det viktiga är att betona att man oavsett om kamera medförs eller ej, ska etiska riktlinjer följas – det vill säga håll tillräckligt avstånd till fågeln så att den inte störs! Man bör därtill till exempel inte uppehålla sig i fågelns närhet under onödigt lång tid i syfte att få ännu bättre bilder, om fågeln riskerar att påverkas negativt. Särskild försiktighet ska gälla vid bofotografering, som i flesta fall bör undvikas helt.

Kravet på hänsyn till fåglarna gäller givetvis även fotografering med hjälp av annan utrustning så som till exempel drönare. Dessa kan utgöra ett störningsmoment i sig och är dessutom omgärdade av tämligen omfattande regler och tillståndskrav, vilket för övrigt gäller även andra typer av videokameror och webbkameror. Om fåglar lockas i fotograferingssyfte eller för andra typer av närstudier med hjälp av matning, så bör detta göras med omdöme i relation till art och årstid, så att fågelns beteende inte påverkas negativt. Tänk också på att utfodring med slaktavfall och dylikt är omgärdat av särskilda regler och tillståndskrav.

Visa särskild hänsyn vid häckplatser

Här finns även lagstiftning som sätter gränser, främst genom Artskyddsförordningen (2007:845). Lyssna efter varningsläten och uppehåll dig inte i närheten av en boplats så länge att häckningen riskerar att störas. Välj att inte fotografera en boplats, så att en fågel skräms bort ifrån eller hindras från att nå sitt bo. Fotografering av fåglar vid boet är, även vid användning av gömsle, nästan alltid en störning för känsliga arter och bör därför undvikas. Undvik att passera genom eller intill områden där kolonier med markhäckande fåglar finns. Du kan skada ägg eller ungar, inte bara genom tramp utan även genom att skrämma ungar och avslöja dem eller ägg för rovfåglar, kråkfåglar och andra predatorer. Vid regn och kyla liksom vid stark sol är ägg och ungar extra utsatta.

Om du upptäcker en häckning och bedömer att någon form av skydd behövs, rekommenderas att kontakta markägaren samt BirdLife Sveriges regionalförening. Rapportera även i Artportalen. I regel döljs känsliga arter med häckningskriterier automatiskt av systemet, men för säkerhets skull kan man även själv aktivt dölja observationen.

Generellt saknas motiv för bilder på ruvande fåglar, ungar i bo eller matande föräldrar. I undantagsfall kan sådana bilder tillföra information som kan behövas för att lokalisera häckplatsen för att bättre kunna skydda den. Besök inte kända häckningslokaler för sällsynta arter (till exempel i syfte att fotografera), om inte tillräckliga skyddsåtgärder har hunnit vidtas. Din närvaro och efterföljande bildhantering kan avslöja häckningen för andra, och därigenom orsaka så många besök att häckningen riskerar att spolieras.


Kontaktinformation