Ovanlig ägglav hittad på Gotland

Senast ändrad: 21 februari 2024
gula prickar på bark. Foto

[Publicerad 2020-04-02]. Den ovanliga laven Candelariella subdeflexa har för första gången påträffats i Sverige. Den sensationella upptäckten gjordes av Annika Forsslund och Raul Vicente i Visby, i september 2019.

Sveriges första fynd av den ovanliga ägglaven Candelariella subdeflexa gjordes i september 2019 i Visby, Gotland. Upptäckten gjordes av Annika Forsslund och Raul Vicente och bekräftades av lavforskaren Martin Westberg i februri 2020.

Arten hittades i samband med en naturvärdesinventering av några allé- och parkträd i Visby. När man undersöker naturvärden kopplade till träd är det inte bara en bedömning av trädens diameter, ålder och förekomst av håligheter som är viktig. Det är minst lika viktigt att veta vilka trädlevande (epifytiska) arter som träden hyser, där bland annat mossor, svampar och lavar utgör viktiga organismer att inventera. Gotland har erkänt höga naturvärden kopplat till sina ädellövträdsmiljöer och så verkar även fallet vara för de träd som växer i Visbys innerstad.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Candelariella subdeflexa hittades på minst fem träd, både på skogsalm (Ulmus glabra) och parklind (Tilia x europaea). I samband med inventeringen hittades även ett flertal rödlistade arter, bland annat: kraterorangelav (Caloplaca ulcerosa), falsk allékrimmerlav (Rinodina pityrea) och grynig dagglav (Physconia grisea).

I Europa är Candelariella subdeflexa känd från Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz och Turkiet, men den anges vara sällsynt överallt där den är påträffad (Westberg & Clerc 2012, Kocakaya & Halici 2015).

Att den inte har upptäckts förrän nu kan eventuellt bero på att laven nyligen har utvecklat sina gula fruktkroppar (apothecier). Kanske har det klimatologiskt, eller på grund av luftföroreningar inte varit gynnsamt förrän nu? Utan de ägg-gula fruktkropparna är arten svår att upptäcka med sin diskreta grå bål. Förhoppningsvis hittas arten på fler ställen!

Text: Raul Vicente 
Foto: Annika Forsslund

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.