Nyckel till marina musslor

Senast ändrad: 21 februari 2024
Sex musslor syns bredvid varandra mot svart bakgrund. Foto

[Publicerad 2019-08-08]. SLU Artdatabanken har publicerat en bestämningsnyckel till alla de drygt 140 arter av musslor som finns i svenska hav. Några arter är välkända, bl.a. europeiskt ostron, blåmussla och stor kammussla, men flertalet är dåligt kända för allmänheten. Man kan hitta skal av några arter längs havsstränder, bl.a. sandmussla och östersjömussla, men de flesta musslor lever på lite djupare vatten. Några arter kan vara svåra att artbestämma.

Musslor hör till den stora gruppen blötdjur eller mollusker. Dit hör även snäckor och bläckfiskar. Alla musslor har två skalhalvor av kalk, som i de flesta fall omger och skyddar det mjuka djuret (undantag är skeppsmaskar som ser ut som maskar med små skal längst fram). Hos typiska musslor fäster skalhalvorna vid varandra vid skalbucklan, där det finns låständer och ibland låsband som gör att skalhalvorna ledar mot varandra som ett gångjärn. För att kunna hålla skalet stängt finns också kraftiga muskler som fäster i båda skalhalvorna.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Musslor lever alltid i vatten, och de flesta arterna finns i havet (drygt 140 av våra totalt ca 195 arter). De andas med gälar och kan sticka ut andningsrör (sifoner) baktill genom att öppna skalet. Hos några arter är skalet format så att andningsrören kan stickas ut utan att skalet öppnas. Musslor livnär sig som filtrerare genom att skilja ut små organismer eller organiskt material som flyter omkring i vattnet eller finns i bottensedimentet. Vatten tas in genom andningsrören, och smådjur och organiska partiklar fastnar på gälarna.

Den här nyckeln tar bara upp de musslor som påträffas i rent marina miljöer eller i brackvatten. De flesta arterna kräver hög salthalt och finns bara längs Västkusten och söderut till Öresund, men det finns också arter som klarar av lägre salthalt och lever långt in i Östersjön. Musslor som bara finns i sötvatten tas inte upp i nyckeln, men det pågår arbete med nycklar även till dessa arter.

De marina musslorna i Sverige varierar i storlek från några få millimeter till över 25 cm. Det är i de flesta fall skalen som används för artbestämning, vilket också gäller i nyckeln. På insidan av ett tomt musselskal ser man avtryck av själva djuret och slutmusklerna. Dessa avtryck – mantelkant, mantelbukt och slutmuskelavtryck – är viktiga för artbestämningen, liksom utseendet av tänderna vid skalbucklan. Några arter är mycket svåra att skilja åt enbart på skalets utseende och karaktärer, och ibland måste man studera gälar och andra delar av själva djuret.

Arbetet med de marina musslorna har pågått under flera år. Det började med att Malin Strand och Fredrik Pleijel, båda marinbiologer verksamma på Tjärnö vid Sven Lovén centrum för marin infrastruktur, sammanställde korta fakta om arternas utseende och livsmiljö. Det fanns (och finns fortfarande) ett stort behov av att för övervakning av marina organismer veta på vilket djup och på vilka bottnar de olika arterna påträffas. En naturlig fortsättning blir att man också behöver bestämningshjälp för att kunna identifiera de olika arterna. Den här bestämningsnyckeln är just ett sådant hjälpmedel, både för de som arbetar med naturvård och för de som är intresserade av att kunna artbestämma de musslor man träffar på i strandkanten eller på lite djupare vatten.

Sandmussla "Mya arenaria" är en stor, vitaktig mussla som man ofta hittar på stränder vid den svenska västkusten. Hos denna art finns en låsplatta på insidan i vänster skalhalva. Foto: Fredrik PleijelSandmussla Mya arenaria är en stor, vitaktig mussla som man ofta hittar på stränder vid den svenska västkusten. Hos denna art finns en låsplatta på insidan i vänster skalhalva. Foto: Fredrik Pleijel

 

Bestämningsnyckeln har tagits fram av Ragnar Hall vid SLU Artdatabanken, Malin Strand, SLU Artdatabanken och Sven Lovén centrum för marin infrastruktur samt Fredrik Pleijel, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur. Alla fotografier är framtagna av Fredrik Pleijel, som under lång tid har dokumenterat och fotograferat alla arter av musslor som påträffats under marina kurser och inventeringar. Många av bilderna är tagna av musslor i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

 

Text: Ragnar Hall
Foto: Fredrik Pleijel

 

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.