Ny statusklassning av Sveriges arter och naturtyper inskickad till EU

Senast ändrad: 21 februari 2024
Framsida ”Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013”. Foto: Tåkern, Anders Tedeholm/Azote

[Publicerad 2019-05-06]. Den 29 april rapporterade Sverige statusen för 166 arter och 89 naturtyper till EU. SLU Artdatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram underlaget till rapporteringen och kommer under hösten att sammanställa resultaten i en populärrapport, men redan nu kan du se hur det står till i art- och naturtypsbarometern.

För att motverka förlust av biologisk mångfald har EU:s medlemsländer antagit flera direktiv, bland annat art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). Rapporteringen enligt direktivet görs vart sjätte år och formuleras i direktivets artikel 17. SLU Artdatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket (NV) och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) sammanställt underlag till rapporteringen för merparten av arterna och alla naturtyper.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Den 29 april rapporterades bevarandestatusen för 166 arter och 89 naturtyper till EU. För varje art och naturtyp har fyra parametrar bedömts, och en sammanvägning av dessa har gjorts. Utbredningsområde och framtidsutsikter bedöms för både arter och naturtyper. För arterna ingår dessutom populationsstorlek och artens livsmiljö, medan för naturtyperna ingår förekomstareal och kvalitet. De sammanvägda bedömningarna resulterar i gynnsam, otillfredsställande eller dålig bevarandestatus. Gynnsam bevarandestatus beskriver det tillstånd som ska uppnås för att en art eller naturtyp ska kunna finnas kvar långsiktigt.

Rapporteringen 2019 visar att de däggdjur, trollsländor och många de kärlväxter som finns med i direktivet generellt klarar sig bra, medan det går sämre för listade fjärilar och skalbaggar. För naturtyperna har fjäll, berg och grottor samt sjöar och vattendrag generellt bättre bevarandestatus än marina naturtyper, sanddyner och gräsmarker.


Figur 1. Art- och naturtypsbarometrar visualiserar hur artgrupperna respektive naturtypsgrupperna placerar sig i förhållande till varandra, baserat på statusbedömningarna 2019. Illustration: Naturvårdsverket efter förlaga från SLU Artdatabanken.


EU kommer att sammanställa alla länders rapporteringar, som kvalitetssäkras och publiceras under hösten 2019. De svenska resultaten offentliggörs i och med rapporteringen till EU, men kommer också att sammanställas i en populärrapport som SLU Artdatabanken på uppdrag av NV och Hav tar fram under hösten 2019. 

Text: Anna Westling
Foto: Anders Tedeholm/Azote

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.