SLU-nyhet

Många fjärilar flyttar norrut med värmen

Publicerad: 26 mars 2020
Svart fjäril i gräs. Foto

På bara tio år har de nordligaste observationerna av 40 fjärilsarter flyttat mer än fem mil norrut i landet. Det visar en analys som datajournalistnätverket J++ har gjort tillsammans med forskare på SLU Artdatabanken.

För att fånga upp hur fjärilsarter påverkas av ett varmare klimat har datajournalistnätverket J++ tillsammans med forskare på SLU Artdatabanken analyserat fynddata för fjärilsarter som rapporterats in till Artportalen. Fynddata från två femårsperioder (2005-2009 och 2015-2019) analyserades och arternas nordgräns jämfördes. Endast arter som observerats minst 500 gånger under båda tidsperioderna togs med i analysen och i det slutliga urvalet ingick 115 arter, varav de flesta är dagfjärilar.

Resultatet visar en dramatisk förändring för många arter vars nordligaste observationer har flyttats drastiskt på kort tid. För några relativt vanliga arter, som skogs- och ängsvitvinge och nässelfjäril, görs de mest nordliga observationerna mer än 30 mil längre norrut än tidigare.

 

Nordisk igelkottspinnare är exempel på en art som kan påverkas negativt av klimatförändringarna. Illustration: Torbjörn Östman

Orsaken till fjärilarnas nordliga förflyttning går inte att endast hänvisa till klimatförändringar utan beror troligen på flera olika faktorer. En förklaring till varför inte alla fjärilsarter flyttar norrut är att deras livsmiljöer har begränsad utbredning.

Karin Ahrné, fjärilsansvarig på SLU Artdatabanken i Uppsala, säger i artikeln i Sveriges Natur att vissa arter kan flytta norrut, medan andra främst nordliga arter riskerar att försvinna för att de inte har någonstans att ta vägen.

Karin som även arbetar med Rödlista 2020, som lanseras 22 april, säger att det är svårt att bedöma effekten av klimatförändringar på enskilda arter, men för runt tio procent av de rödlistade fjärilarna bedöms klimatförändringar ha en viss negativ effekt och för sex arter bedöms klimatförändringar ha stor negativ effekt. Alla sex är nordliga arter som lever i fjällmiljö, två exempel är nordisk och arktisk igelkottsspinnare.

– Dessa fjärilsarter lever i en karg miljö och deras förekomst är begränsad. Om klimatet förändras kommer även vegetationen förändras, som att fjällbjörkskog kan växa högre upp på fjällen än i dagsläget. De arter som i dag lever på en begränsad yta nära fjälltopparna har inte många ställen att ta vägen om klimatet och deras livsmiljöer förändras. Risken är att de då försvinner, säger Karin Ahrné.

Detta är ett sammandrag av en längre artikel som finns att läsa i Sveriges Natur.

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.

Sidansvarig: lrika.sehlberg.samuelsson@slu.se