Många fjärilar flyttar norrut med värmen

Senast ändrad: 21 februari 2024
Svart fjäril i gräs. Foto

[Publicerad 2020-03-26]. På bara tio år har de nordligaste observationerna av 40 fjärilsarter flyttat mer än fem mil norrut i landet. Det visar en analys som datajournalistnätverket J++ har gjort tillsammans med forskare på SLU Artdatabanken.

För att fånga upp hur fjärilsarter påverkas av ett varmare klimat har datajournalistnätverket J++ tillsammans med forskare på SLU Artdatabanken analyserat fynddata för fjärilsarter som rapporterats in till Artportalen. Fynddata från två femårsperioder (2005-2009 och 2015-2019) analyserades och arternas nordgräns jämfördes. Endast arter som observerats minst 500 gånger under båda tidsperioderna togs med i analysen och i det slutliga urvalet ingick 115 arter, varav de flesta är dagfjärilar.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Resultatet visar en dramatisk förändring för många arter vars nordligaste observationer har flyttats drastiskt på kort tid. För några relativt vanliga arter, som skogs- och ängsvitvinge och nässelfjäril, görs de mest nordliga observationerna mer än 30 mil längre norrut än tidigare.

 fjäril från ovansidan med svart, vitt och orange på vingarna. Illustration

Nordisk igelkottspinnare är exempel på en art som kan påverkas negativt av klimatförändringarna. Illustration: Torbjörn Östman

Orsaken till fjärilarnas nordliga förflyttning går inte att endast hänvisa till klimatförändringar utan beror troligen på flera olika faktorer. En förklaring till varför inte alla fjärilsarter flyttar norrut är att deras livsmiljöer har begränsad utbredning.

Karin Ahrné, fjärilsansvarig på SLU Artdatabanken i Uppsala, säger i artikeln i Sveriges Natur att vissa arter kan flytta norrut, medan andra främst nordliga arter riskerar att försvinna för att de inte har någonstans att ta vägen.

Karin som även arbetar med Rödlista 2020, som lanseras 22 april, säger att det är svårt att bedöma effekten av klimatförändringar på enskilda arter, men för runt tio procent av de rödlistade fjärilarna bedöms klimatförändringar ha en viss negativ effekt och för sex arter bedöms klimatförändringar ha stor negativ effekt. Alla sex är nordliga arter som lever i fjällmiljö, två exempel är nordisk och arktisk igelkottsspinnare.

– Dessa fjärilsarter lever i en karg miljö och deras förekomst är begränsad. Om klimatet förändras kommer även vegetationen förändras, som att fjällbjörkskog kan växa högre upp på fjällen än i dagsläget. De arter som i dag lever på en begränsad yta nära fjälltopparna har inte många ställen att ta vägen om klimatet och deras livsmiljöer förändras. Risken är att de då försvinner, säger Karin Ahrné.

 

Detta är ett sammandrag av en längre artikel som finns att läsa i Sveriges Natur.

Fakta:

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många människor bidrar med information om att de sett en eller flera arter på en viss plats i naturen, så kallade artobservationer eller fynd, hjälper det till att skapa en tydlig bild av arters förekomst. Observationer av arter över tid ger också viktig information om och hur arternas populationer förändras. Denna kunskap är viktig för att kunna prioritera och planera naturvårdsåtgärder och för att förebygga miljö- och klimatproblem.