Fynd av arktisk lav

Senast ändrad: 21 februari 2024
Candelariella arctica. Foto: Per Hansson

[Publicerad 2019-10-10]. Den arktiska laven Candelariella arctica har för första gången påträffats i Sverige. Den sensationella upptäckten gjordes av Per Hansson på Holmön, utanför Umeå, i mars 2019. Lichenolog Martin Westberg har i september bekräftat fyndet på plats, varvid även ytterligare fem exemplar konstaterades i närheten.

Sveriges första fynd av den arktiska laven Candelariella arctica gjordes den 24 mars 2019 på Lillhällsnytan ytterst på den smala, nordriktade udden Lillhällan vid inloppet till Byvikens färjeläge på Holmön, Västerbotten. Upptäckten gjordes av holmöbon och forskaren Per Hansson som privat dokumenterar arkipelagens flora och fauna..

– Holmön har ett unikt läge i Norra Kvarken. Här möts arter från alla väderstreck och formar en särdeles artrik flora och fauna. Under mina drygt fem år här har jag funnit 1846 olika arter/taxa varav flera hundra nya för holmöarkipelagen. Arter som ofta även är nya för landskapet Västerbotten. Att jag dessutom fann en arktisk lav, helt ny för Sverige, är resultatet av mitt ihärdiga arbete med att kartlägga Holmöarnas arter. Bevisligen finns det fortfarande mycket mer att upptäcka, säger Per Hansson som driver firma Vox Natura och bland annat är docent i skogshushållning.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Fyndplatsen på Holmön. Foto: Per Hansson

Lavarna är de organismer som dyker upp först såväl successionsmässigt (här landhöjning) som efter vintern och därför lämpliga att inventera under denna årstid. Fyndlokalen är en ofta använd viloplats för sjöfåglar, vilket innebär en kraftig gödsling av kväve och fosfor. Samma förhållanden råder på artens högarktiska växtplatser. De närmaste högarktiska växtplatser där arten förekommer är till exempel Varanger i Norge och Franz Josef Land och Novaya Zemlya i Ryssland.

Candelariella arctica är mycket sällsynt utanför Arktis globalt sett. Att den växer här på Holmön beror förmodligen på att den spridits hit med hjälp av sjöfåglar som flyttar till och från Arktis och regelbundet rastar på Holmön. Ett alternativ är att den etablerat sig genom sporspridning, men det känns inte lika sannolikt med tanke på avståndet, menar Per Hansson.

Lavar är en mångformig organismgrupp som används ytterst frekvent inom miljöövervakning. Det finns 20-30 000 arter i världen, varav cirka 2 500 i Sverige. Av dessa är 303 rödlistade enligt 2015 års rödlista. I Artportalen finns över 30 000 rapporter om lavar bara under 2019.

Text: Ulrika Sehlberg Samuelsson
Foto: Per Hansson

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många människor bidrar med information om att de sett en eller flera arter på en viss plats i naturen, så kallade artobservationer eller fynd, hjälper det till att skapa en tydlig bild av arters förekomst. Observationer av arter över tid ger också viktig information om och hur arternas populationer förändras. Denna kunskap är viktig för att kunna prioritera och planera naturvårdsåtgärder och för att förebygga miljö- och klimatproblem.