Förlusten av bandtång kostsam för Sverige

Senast ändrad: 21 mars 2024
Ålgräs. Foto: Klas Malmberg

[Publicerad 2018-02-27]. Utbredningen av ålgräs i skandinaviska vatten har halverats sedan början av 1900-talet, i Bohuslän med över 60 procent eller cirka 12 500 hektar sedan 1980-talet. Kan ett åtgärdsprogram vända utvecklingen?

– Ålgräsängar kallas ofta havets barnkammare, eftersom det ger skydd och mat för flera av våra viktigaste fiskarter när de är små. Det motverkar dessutom övergödning och förbättrar vattenkvaliteten, men samtidigt är ålgräsängar en av de svenska naturtyper som idag är starkt hotad i stora områden. Det säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV, Havs- och Vattenmyndigheten.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Ängar med bandtång Zostera marina, så kallade ålgräsängar, finns i grunda, kustnära miljöer och räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden. De ger skydd och föda för många djur och växter, bl.a. torsk, sej, vitling, ål och havsöring. De tar hand om näringsämnen och motverkar övergödning, de binder partiklar och förbättrar vattenkvaliteten. Dessutom skyddar de stränder mot erosion och fungerar som en buffert mot koldioxidutsläpp genom att binda upp kol i havsbottnen.

Ålgräsäng. Foto: Klas Malmberg

De största hoten mot s.k. ålgräsängar med bandtång i svenska vatten är övergödning och överfiske. Foto: Klas Malmberg

Bandtång ska skyddas enligt flera EU-direktiv och internationella konventioner. Ändå försvinner ålgräsängar på global nivå i samma takt som korallrev och regnskog. Beräkningar vid Göteborgs universitet visar att förlusten av bandtång i Bohuslän har kostat Sverige minst fyra miljarder kronor i form av förlorade ekosystemtjänster, minskad produktion av torsk, övergödning och grumligare vatten med sämre siktdjup.

– Vi ser stora förluster i Bohuslän samtidigt som inventeringar i Skånes län tyder på stora och välmående bestånd i Öresund, längs sydkusten, i norra delarna av Hanöbukten, i stora delar av Blekinge och i Kalmarsund. Problemet är att vi idag inte har en heltäckande bild av utbredningen i svenska vatten, säger Sofia Brockmark.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet har HaV tagit fram ett åtgärdsprogram för bandtång för perioden 2017–2021, det är första gången detta gjorts i Sverige. Åtgärderna beräknas kosta totalt 82 miljoner kronor.

De största hoten mot ålgräsängar i svenska vatten är övergödning och överfiske. Andra allvarliga hot är kustexploatering, muddring och dumpning av muddermassor, ankring och propellerskador från fritidsbåtar samt eventuellt förändrad landavrinning och klimatförändringar. Nya studier visar att bryggor påverkar bandtången negativt genom den skugga de kastar, och att flytbryggor skuggar dubbelt så mycket som pålade bryggor.

Källa: HaV, Havs- och Vattenmyndigheten
Foto: Klas Malmberg

Läs mer:

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.