De största och minsta bisläktena är nu beskrivna

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2019-12-18]. En milstolpe i arbetet med att beskriva svenska bin är nu nådd. En nyckel för att bestämma alla 59 arter av sandbin i vår svenska natur är publicerad. Samtidigt kommer en nyckel för att skilja våra två fibblebin från varandra.

Sandbin (Andrena) är det största släktet med bin i Sverige, och bara antalet arter gör dem till en utmaning för den naturintresserade. De är dessutom täckta av hår som kan slitas och blekas med åldern och göra artbestämningen svårare. Flera av arterna är stora och färggranna och påminner om humlorna, men det finns också små arter som är svåra att skilja åt. Ibland är skillnaderna så små att europeiska biforskare tvistat om huruvida det handlar om olika arter eller inte.

Med den nya nyckeln blir det nu möjligt att sätta namn på de flesta arter av sandbin man kan stöta på. Många av arterna går att identifiera från fotografier, medan andra måste fångas in och granskas under lupp.

Sandbin bygger sina bon i sandig mark och är därför känsliga för igenväxning och exploatering. Knappt hälften av arterna är rödlistade, vilket innebär att de är hotade eller missgynnade i större eller mindre grad, i några fall har de till och med försvunnit från landet, medan andra arter invandrat och är på spridning. Vissa av arterna är beroende av pollen och nektar från några få växter, andra är generalister. Därför är det viktigt att bevara öppna och soliga sandmarker såväl som blomrika ängar.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Även fibblebin (Panurgus) bygger sina bon i marken. De är helt knutna till områden med god tillgång på fibblor vars pollen fibblebina är helt beroende av. De två helsvarta arterna går att skilja på detaljer som beskrivs i den nya nyckeln.

 

Som de flesta bin bygger sandbin och fibblebin sina bon i marken och igenväxningen av sandiga marker är ett problem. På senare tid har klimatförändringarna blivit ett hot mot vissa arter medan andra gynnas. Glödsandbiet Andrena fulva (hane) är en art som invandrat under 2000-talet och spritt sig över hela Götaland. Foto: Krister Hall

Sedan tidigare finns en nyckel till Sveriges olika bisläkten. Några av dem består av enbart en art. Tillsammans med nyckeln till fibblebin är nu de minsta släktena beskrivna och möjliga att artbestämma. Under år 2020 kommer resterande bin att bli beskrivna i text, bild och nyckel.

Fotografierna till de två nya nycklarna har tagits fram av Krister Hall och Alexander Berg, nycklar och artbeskrivningar har författats av Göran Holmström och Björn Cederberg. Arbetet har letts av redaktören Niklas Johansson.

Text: Artur Larsson
Foto: Krister Hall

 

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.