Dasysyrphus neovenustus – en för Sverige ny skogsblomfluga!

Senast ändrad: 21 februari 2024
Dasysyrphus venustus s. str. Foto: Christopher Reisborg

[Publicerad 2018-11-02]. Antalet svenska blomflugearter fortsätter uppåt. Sedan Nationalnyckelvolymerna om blomflugor utkom har antalet arter i landet ökat med minst ett 15-tal. Den senaste i raden har urskilts i artkomplexet kring praktfull skogsblomfluga - Dasysyrphus venustus, och begåvats med namnet Dasysyrphus neovenustus. Den har visat sig förekomma över större delen av landet, och är dessutom ganska vanlig i mellersta och norra Sverige.

Vissa av de nytillkomna arterna har säkerligen funnits länge i Sverige, men förbisetts p.g.a. att de är väldigt sällsynta eller snarlika andra arter. Andra arter har varit kända från angränsande delar av Nordeuropa och expanderat till vårt land först på senare tid – ibland troligen till följd av klimatförändringar, som den i detta forum nyligen beskrivna Volucella zonaria. Ytterligare andra har tillkommit genom taxonomiska revisioner; d.v.s. man har konstaterat att en viss art egentligen utgörs av flera arter, eller att närstående arters avgränsning behöver revideras. Så är fallet med den här presenterade nya blomflugan i släktet Dasysyrphus – skogsblomflugor.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Bild 1. Den nya arten Dasysyrphus neovenustus är ovanifrån svår att skilja från D. venustus, men har blekare vingmärken. Foto: Christopher Reisborg

Arten har fått namnet Dasysyrphus neovenustus och saknar ännu svenskt namn. Den har urskilts ur arten praktfull skogsblomfluga Dasysyrphus venustus, som är mycket variabel och har antagits omfatta ett outrett artkomplex (Bartsch et al. 2009). Arten beskrevs redan 2013 av några polska taxonomer (Soszynski, Mielczarek & Tofilski 2013) utifrån insamlade flugor från Polen och Ryssland. I samband med att den nyligen rapporterats från Storbritannien, Irland och Frankrike (Speight & Vanappelghem 2018) uppmärksammades den också i Sverige.

En genomgång av några privatsamlingar har givit en första grov bild av artens frekvens och utbredning i landet. I Norrland och Svealand tycks den vara väl spridd och utgör ca hälften av fynden av praktfull skogsblomfluga D. venustus. Nordligast är den funnen i trakten av Pältsa. I södra Sverige har hittills enstaka fynd på Gotland och i Östergötland konstaterats, och bland kontrollerade fynd från Skåne har hittills bara ett exemplar hittats bland betydligt fler D. venustus. Det blir spännande att se hur kunskapen om artens utbredning och frekvens ökar i takt med att nya fynd rapporteras in och gamla bestämningar revideras utifrån insamlade djur eller foton. Genomgång av de stora och värdefulla samlingarna på våra museer kommer dessutom att visa om arten är ny eller gammal i landet.

Den gamla arten praktfull skogsblomfluga är nu alltså uppdelad i två arter, dels den nya D. neovenustus och dels resten av komplexet, D. venustus s. str. (i snäv bemärkelse). Den gamla arten får rang av kollektivtaxon, D. venustus s. lat. (i vid bemärkelse), dit tidigare fynd i Artportalen förs.

Bild 2. Dasysyrphus neovenustus underifrån, med brett svart band på andra bukplåten. Foto: Christopher Reisborg

Bild 3. Dasysyrphus venustus s. str. underifrån, med oval-triangulär fläck på andra bukplåten. Foto: Christopher Reisborg

Dasysyrphus neovenustus känns igen på att den andra bukplåten har ett brett svart band som når från sida till sida (bild 2), medan D. venustus s. str. bara har en smalare oval­–triangulär fläck som inte når sidokanterna (bild 3). Andra stödkaraktärer är bl.a. att vingmärket vanligen är rödbrunt hos D. venustus s. str., medan det hos D. neovenustus normalt är blekt gråaktigt. Bakre lår och skenben är också i genomsnitt svartare hos D. venustus s. str. Den senare är genomsnittligt något större, men överlappningen är stor. Det finns dock kvar en viss variation även efter att D. neovenustus skilts ut, så kanske finns här fler hundar begravda för framtidens taxonomer.

 

Text: Jan Edelsjö
Foto: Christopher Reisborg

Referenser:
Bartsch, H., Binkiewicz, E., Rådén, A. & Nasibov, E. 2009. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Syrphinae. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Bartsch, H., Binkiewicz, E., Klintbjer, A., Rådén, A. & Nasibov, E. 2009. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Soszynski, B., Mielczarek, L. & Tofilski, A. 2013. Dasysyrphus neovenustus sp. n. (Diptera: Syrphidae) a new species in the venustus species group. Polish Journal of Entomology 82: 353–363. 

Speight, M. & Vanappelghem, C. 2018. Dasysyrphus neovenustus Soszynski, Mielczarek & Tofilski, (Diptera, Syrphidae): presence in Britain, France and Ireland. Dipterists Digest 25: 31–34.

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.