Bra år för fjällgåsen

Senast ändrad: 21 februari 2024
Tre fjällgäss flyger med blå himmel i bakgrund. Foto

[Publicerad 2021-07-05]. Sommaren 2021 verkar bli ett bra år för fjällgåsen. Fram till och med 30 juni har åtminstone sex kullar konstaterats i kärnområdet i södra Norrbottensfjällen ‒ vilket är det högsta antalet sedan arbetet intensifierades år 2010. Detta är goda nyheter då häckningarna tidigare uteblivit trots att antalet par har ökat och populationen vuxit.

Projekt Fjällgås är ett av Sveriges äldsta artbevarandeprojekt. Projektets väg till vad det är idag har dock varit allt annat än rak och enkel, kantad av internationella konflikter, farhågor om hybridinslag i den svenska populationen och stora problem med predation i häckningsområdet.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Stor sjö med små öar i fjällvärlden. Foto

Häckningsplats för fjällgås i svenska fjällen. Sommaren 2021 lyckades två par – ett på vardera ö – kläcka sammanlagt fyra ungar. De båda paren höll ihop redan sommaren 2020, men då var det bara det ena paret som häckade och fick fyra ungar. Foto: Mikael Svensson

Idag bedrivs projektet helt i linje med det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås. Det har utvecklats till ett starkt samarbete mellan ideell och offentlig naturvård som dessutom engagerar ornitologer och naturvårdare utmed hela flyttvägen till Nederländerna och Tyskland. Arbetet med förstärkning av den svenska populationen fortsätter och sommaren 2021 kommer utsättningar att ske i två olika områden i svenska fjällen.

Karta över Sverige med prickar i olika färger. Karta

Rapporter i Artportalen av fjällgäss under våren och försommaren 2021. I prickkartan indikerar gula cirklar alla rapporter och kluster av rapporter ges blå prickar. Rapporterna gäller vårflyttning och rastlokaler nära häckningsområdet. Den geografiska utbredningen av rapporter stämmer väl överens med de studier som gjorts med satellitsändare på fjällgäss

Ökad rapportering av fjällgås

Under senare år har antalet fjällgäss rapporterade på Artportalen ökat markant. Fjällgäss dyker upp på nya platser och avläsningar av individmärkta fåglar visar hur grupper av fjällgäss etablerar egna flyttrutter. Mycket av uppföljningen bygger på dessa frivilliga rapporter, och de utgör ett viktigt komplement till de riktade inventeringarna. Men de hade kunnat vara ännu mera värdefulla om observatörerna konsekvent läst av och rapporterat färgmärkta individer. Särskilt under våren är det tydligt hur de etablerade paren går tillsammans och då kan rapporter om en individmärkt fågel tillsammans med en omärkt fågel vara viktiga för att kunna beräkna populationsstorleken. Även om antalet rapporter av färgmärkta fåglar ökar i Sverige är det långt ifrån vad som rapporteras på övervintringsområdet i Nederländerna.

Svårinventerad under häckningstid

Antalet fjällgäss har ökat sedan bottenåren 2012 och 2013 och under våren 2021 skattas antalet till 120 till 140 fåglar. När det var som sämst var antalet nere på 30 till 40 fåglar. Populationen består idag till stor del av fåglar yngre än 5 år, vilket är den ålder då de brukar genomföra sin första lyckade häckning.

En flock fjällgäss sitter på gräsmark. Foto

Bilden visar en fjällgåsflock som besökte Svartåmynningens Naturreservat i Östergötland i april 2021. De återskapade strandängsmiljöerna i detta reservat passar fjällgåsen perfekt. För uppföljning av populationens utveckling är rapporter utmed flyttvägen mycket viktiga och inte minst avläsningar av färgringar är till stor hjälp inom bevarandearbetet. Foto: Projekt Fjällgås

Projekt Fjällgås har identifierat åtminstone 25 etablerade par som potentiellt kan häcka under pågående häckningssäsong. Arten är mycket skygg och svårinventerad under häckningstid och i år har hittills sex kullar hittats i kärnområdet i Arjeplogsfjällen. Chansen finns alltså att det finns ännu fler kullar. Mycket kan dock fortfarande hända då predationstrycket på fjällgåsungar ofta är hårt. Under de senaste fem åren har Länsstyrelsen i Norrbotten bedrivit riktad skyddsjakt på rödräv i kärnområdet för att minska trycket på framförallt fjällgås och fjällräv som båda reproducerar sig i denna del av fjällkedjan.

Åtgärdsprogrammet för fjällgås koordineras av Länsstyrelsen i Norrbotten. Projekt Fjällgås som är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet, Stiftelsen Nordens Ark och Norrbottens Ornitologiska Förening står för det praktiska genomförandet.

Text: Mikael Svensson och Niklas Liljebäck

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.