Allt fler rapporterar kärlväxter i Artportalen

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2019-02-15]. Under 2018 rapporterades 1 758 321 fynd av kärlväxter till Artportalen. Av dessa utgjordes dock 80 % av äldre fynd från Upplands (1990-2010) och Smålands (1978-2007) landskapsfloror.

Antalet fynd av kärlväxter som rapporteras i Artportalen under samma år har ökat långsamt under den senaste tioårsperioden med en toppnotering på 420 000 fynd 2017 (se figur 1 och 2). Under 2018 rapporterades 352 000 fynd av kärlväxter som också gjordes under året. Det ligger nära till hands att tro att minskningen berodde på den extremt torra sommaren.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 Buskstjärnblomma Stellaria holostea är en signalart för näringsrik ekskog. Foto: Tomas Carlberg

En princip för all typ av registrering är att ju närmre källan registreringen sker, både vad gäller tid och rum, desto bättre är det. Antalet fynd som rapporterats under samma dag som fyndet gjordes har tredubblats under de senaste tio åren (se figur 3).


Figur 1. Antalet kärlväxtsarter rapporterade i Artportalen 2009-2018 uppdelade i 10x10km rutor. Här syns tydligt landskapsfloraprojekt som pågår i Pite lappmark, Östergötland och på Öland.


Figur 2. Antalet fynd som rapporteras till Artportalen per år. De ljusgröna staplarna är äldre fynd som rapporteras in långt efter att de gjordes.

 

Figur 3. Andel fynd som rapporteras under samma dag de gjordes ökar stadigt. Minskningen under 2013 kan förklaras med att under maj 2013 lanserades nya Artportalen för kärlväxter.

Antalet rapportörer som rapporterar kärlväxter har fyrdubblats sedan 2009 (se figur 4). Under 2018 rapporterade för första gången över 2000 personer kärlväxter.

Av de som rapporterar är knappt en tredjedel kvinnor, en andel som stått sig oförändrad under de senaste tio åren. När det gäller antalet fynd står kvinnor för 20 %, alltså en betydligt högre andel jämfört med rapporteringen av fåglar (se tidigare artikel i Dagens Natur).


Figur 4. Antalet rapportörer av kärlväxter ökar stadigt.

Antalet uppladdade bilder har ökat dramatiskt under senare år (se figur 5). Ökningen kom dock av sig under 2018, vilket sannolikt hänger samman med den minskade rapporteringen på grund av den torra sommaren.

Figur 5. Antalet uppladdade bilder kopplade till fynd av kärlväxter ökar stadigt. Kanske den torra sommaren 2018 påverkade fotograferandet?

 

Text: Johan Nilsson
Foto: Tomas Carlberg

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många människor bidrar med information om att de sett en eller flera arter på en viss plats i naturen, så kallade artobservationer eller fynd, hjälper det till att skapa en tydlig bild av arters förekomst. Observationer av arter över tid ger också viktig information om och hur arternas populationer förändras. Denna kunskap är viktig för att kunna prioritera och planera naturvårdsåtgärder och för att förebygga miljö- och klimatproblem.