Tretåiga måsens flyttning genom Östersjön

Senast ändrad: 21 mars 2024
Tretåig mås. Foto: Hans Bister

[Publicerad 2018-01-03]. Tretåig mås ses relativt ofta utmed den svenska västkusten, särskilt i samband med hårda vindar från väster. Längs östkusten är det däremot betydligt svårare att få syn på en tretåig mås. Sannolikt kommer en hel del av de tretåiga måsar som ses i Östersjön från nordost, via Vita havet och Finland.

Tretåig mås häckar cirkumpolärt utmed arktiska och tempererade kuster och övervintrar pelagiskt i Nordatlanten och norra Stilla havet. I Sverige häckar en liten koloni på ön Nidingen, och på senare år har några par häckat på Fladens kassunfyr strax söder om Nidingen utanför Hallands kust. Höstens första tretåiga måsar kan ses redan från augusti; flest brukar ses i månadsskiftet oktober/november, och ibland kan stora mängder ses långt framåt vintern.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Kartan visar ungefärligt medelantal individer per höst av tretåig mås som passerar Sveriges och Finlands kuster. Pilarna anger den huvudsakliga sträckriktningen.

Kartan visar ungefärligt medelantal individer per höst av tretåig mås som passerar Sveriges och Finlands kuster. Pilarna anger den huvudsakliga sträckriktningen.

De fåtaliga tretåiga måsar som observeras längs med ostkusten uppvisar samma mönster; de ses från augusti och året ut. Hur hamnar dessa måsar i Bottenhavet och Östersjön? Har de blåst över Skandinavien, eller kommer de istället via t.ex. Vita havet, Ladoga och Finska viken?

I SOF BirdLifes Fågelåret presenteras normalt endast stora mängder av tretåig mås från Västkusten. Genom att använda ett script – som automatiskt summerar fynden efter huvudlokal i Artportalen till en årssumma för hösten – fås ett jämförelsetal. Att försöka korrelera summorna längs Västkusten med fynden längs ostkusten är utsiktslöst. Flest tretåiga måsar längs Västkusten ses vid västlig vind, medan observationerna längs ostkustens främst görs vid relativt hårda vindar från öster. Fåglar som blåst över från väst behöver inte upptäckas på ostkusten förrän långt senare. I Vänern och Vättern ses dock många fler tretåiga måsar när det varit många på Västkusten. På ostkusten har nästan 90 % av alla individer vilkas färdriktning angivits en sydlig riktning, och längs den finska väst- och sydkusten är nästan alla på väg mot söder eller sydväst.

I Fågelåret 2012 konstaterades: ”Ovanligt många fynd gjordes i Östersjön under året, och särskilt senhösten framstår som exceptionell”. Att det samtidigt var extremt få fynd på Västkusten hösten 2012 nämns dock inte alls. Att den huvudsakliga riktningen i Östersjön/Bottenhavet är sydlig, och att det extrema året 2012 bjöd på ytterst få tretåiga måsar på Västkusten men rekordmånga längs östkusten, tyder på att många tretåiga måsar tar vägen över Vita havet, Ladoga och Finska viken samt förmodligen även över Finland in i Bottenhavet och Östersjön.

Text: Johan Nilsson
Foto: Hans Bister
Källa: Artportalen

 

Tretåig mås i Artfakta

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

Vad är Artfakta?

artfakta.se hittar du fakta om främst svenska arter, men även arter som skulle kunna påträffas i Sverige. Här finns även interaktiva bestämningsnycklar som hjälper dig att identifiera en organism till rätt art eller artgrupp genom att välja bland olika beskrivningar.

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många människor bidrar med information om att de sett en eller flera arter på en viss plats i naturen, så kallade artobservationer eller fynd, hjälper det till att skapa en tydlig bild av arters förekomst. Observationer av arter över tid ger också viktig information om och hur arternas populationer förändras. Denna kunskap är viktig för att kunna prioritera och planera naturvårdsåtgärder och för att förebygga miljö- och klimatproblem.