Sportdykare bidrar med artdata ur djupen

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2018-12-07]. SLU Artdatabankens marina faunaväkteri har väckt nyfikenhet bland landets sportdykare. Samarbetet har lett till ökad rapportering i Artportalen och att flera intressanta fynd av marina organismer har gjorts.

Under 2018 tog ett tiotal dykare på sig uppgiften att försöka observera ett antal arter och sedan rapportera vad de sett till Artportalen. Det marina faunaväkteriet omfattade 28 arter av sjöstjärnor och kräftdjur som lever på dykvänligt djup, är tillräckligt stora för att synas, är möjliga att artbestämma utifrån informationsmaterialet och är av intresse ur något naturvårdsperspektiv. Dykarna uppmanades även att notera kort information om hur den marina miljön såg ut, till exempel klippvägg, snäckskal, sand, lera, musselbank eller bandtång (s.k. ålgräs). Dykens djup, koordinater och vattentemperatur var ytterligare data som dykarna skickade med, och ofta även foton på djuren. En sammanställning efter dykperioden juli till november visar att 21 av de 28 arterna har observerats. En sådan siffra ger naturligtvis mersmak, och under 2019 vill förhoppningsvis fler dykare hålla ögonen öppna under ytan! Många dykare har bidragit med fina foton till Artportalen från havets botten.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Den sjuarmade sprödstjärnan Luidia ciliaris – som i senaste rödlistan fick bedömningen DD (kunskapsbrist) – har rapporterats från ett flertal dykplatser, framför allt runt Väderöarna. Dykplatserna sträcker sig från Malmö kommun i söder till Strömstad kommun i norr – urvalet av arter finns till största delen längs Sveriges västkust.

Kuddsjöstjärnan Porania pulvillus lever från omkring 20 meters djup och nedåt på hårdbottnar, vilket är en utsatt miljö, som bl.a. påverkas negativt av den omfattande sedimentationen som en följd av bottentrålning och övergödning. Foto: Malin Strand

Text och foto: Malin Strand

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.