Nya rön om spännande tagg- och skinnsvampar

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2019-10-17]. I två nya studier har svenska forskare rett ut taxonomin för svampar i släktet Pseudotomentella samt systematiken för kork- och fjälltaggsvampar, med många arter som flitigt används inom naturvården. Forskarna studerar ordningen Thelephorales och beskriver tio för vetenskapen nya arter. Studierna har bl.a. finansierats med stöd från Svenska artprojektet.

Svampar i släktet Pseudotomentella har traditionellt betraktats som vedvampar eftersom de mest samlats in på ved, men då de visat sig vara ektomykorrhizabildare kan de lika gärna anlägga sina skinnlika fruktkroppar mot vad som helst som har markkontakt och erbjuder en regnskyddad, men ändå fuktig sida. Det kan vara en överhängande grästorva, glipan mellan en sten och marken, en kotte, en stock eller till och med taket i en sork- eller lämmelgång.

– Det är lustiga svampar! I taket på lämmelgångar har visat sig vara det lättaste stället att hitta dem i fjälltrakter, säger Sten Svantesson, doktorand vid Göteborgs universitet.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Sten Svantesson är huvudförfattare i artikeln ”Solving the taxonomic identity of Pseudotomentella tristis s.l. (Thelephorales, Basidiomycota) – a multi-gene phylogeny and taxonomic review, integrating ecological and geographical data”, publicerad i MycoKeys, en vetenskapligt granskad tidskrift, fritt tillgänglig på nätet.

Motaggsvamp Sarcodon squamosus. Foto: Ellen Larsson

Motaggsvamp Sarcodon squamosus. Arten förekommer spridd i hela landet och kan lokalt vara relativt allmän där det finns ett större inslag av tallnaturskog, t.ex. i hällmarksområden och i anslutning till glacifluviala sandavlagringar. Den förekommer i stort sett bara i trakter med naturlig förekomst av tall. Svampens totala population i landet bedöms ha minskat sedan 1960-talet och fortsatt kommer att minska p.g.a. skogsbruksåtgärder och eutrofiering av skogsmark. Arten är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Foto: Ellen Larsson

– Vi delar upp en art i 15 arter, varav tio är nya för vetenskapen och åtta förekommer i Sverige. Av de åtta svenska arterna är sex nya för vetenskapen. Dessa svampar är intressanta ektomykorrhizabildare, som bidrar till tillväxt och funktion i terrestra ekosystem. Och märkligt nog verkar de spridas med hjälp av insekter, säger Sten Svantesson. Det mest spännande tycker han dock är att den genetiska strukturen hos nästan alla arter i släktena Tomentella och Pseudotomentella verkar vara mycket lik den hos den nyligen splittrade P. tristis:

– Vi har troligen hundratals obeskrivna arter i Sverige och givet deras släktskap med taggsvamparna inom samma ordning kan det röra sig om naturvårdsintressanta, ja kanske t.o.m. potentiellt hotade arter som ännu döljer sig i våra skogar.

 

Pseudotomentella alobata. Foto: Sten Svantesson

Pseudotomentella alobata är en av de nybeskrivna arterna från Svantesson et al. (2019). Arten saknar ännu svenskt namn, och det mesta om den är hittills okänt. Fruktkroppar har hittills påträffats i Sverige, Norge och Slovenien i gamla barr- eller blandskogar på kalkrik mark. Ytterligare fynd är mycket värdefulla för att kunna utvärdera ekologi och hotstatus och rapporteras med fördel på Artportalen! Foto: Sten Svantesson

Bakom den andra artikeln – ”Reassessment of the generic limits for Hydnellum and Sarcodon (Thelephorales, Basidiomycota)” står bl.a. forskarna Karl-Henrik Larsson, Sten Svantesson och Ellen Larsson.

– Här justerar vi gränserna för släktena korktaggsvampar (Hydnellum) och fjälltaggsvampar (Sarcodon), och vi omkombinerar ett större antal arter. Dessa släkten är intressanta bland annat för att de är flitigt använda inom naturvården då de indikerar skoglig kontinuitet och höga naturvärden, och många av arterna är rödlistade, säger Karl-Henrik Larsson.

  

Text: Tomas Carlberg
Foto: Ellen Larsson & Sten Svantesson

 

Referenser

Solving the taxonomic identity of Pseudotomentella tristis s.l. (Thelephorales, Basidiomycota) – a multi-gene phylogeny and taxonomic review, integrating ecological and geographical data

Reassessment of the generic limits for Hydnellum and Sarcodon (Thelephorales, Basidiomycota)

Om Motaggsvamp Sarcodon squamosus i Artfakta

Om Dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens i Artfakta 

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

Vad är Artfakta?

artfakta.se hittar du fakta om främst svenska arter, men även arter som skulle kunna påträffas i Sverige. Här finns även interaktiva bestämningsnycklar som hjälper dig att identifiera en organism till rätt art eller artgrupp genom att välja bland olika beskrivningar.

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många människor bidrar med information om att de sett en eller flera arter på en viss plats i naturen, så kallade artobservationer eller fynd, hjälper det till att skapa en tydlig bild av arters förekomst. Observationer av arter över tid ger också viktig information om och hur arternas populationer förändras. Denna kunskap är viktig för att kunna prioritera och planera naturvårdsåtgärder och för att förebygga miljö- och klimatproblem.