Miljömål missas om gammelskogarna avverkas

Senast ändrad: 21 mars 2024
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus är en rödlistad, nära hotad art som är knuten till död gran. Foto: Michael Krikorev

[Publicerad 2018-01-11]. Framtidstrenden för rödlistade arter knutna till gammelskog förblir negativ på brukad skogsmark, men trenden kan vändas om äldre skogar undantas från avverkning, t.ex. genom frivilliga avsättningar.

Det pågår återigen en debatt om huruvida avverkning av gammelskog är förenlig med miljömål och miljöcertifierat skogsbruk. Nyligen har även konsumenter runt om i Europa krävt att svenska skogar med höga naturvärden inte avverkas.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Forskning visar att skydd av skog är avgörande för bevarandet av rödlistade gammelskogsarter. Ett exempel är Skogsstyrelsens olika nationella SKA15-scenarier av skogsbruk och naturvård som också visar den möjliga framtida populationsutvecklingen för en rödlistad vedsvamp, ullticka.

Enligt scenariot att vi fortsätter bruka skogen som vi gör idag kommer ulltickan att minska på produktionsmark. Samtidigt ökar den i obrukade miljöer, till exempel reservat och skogar som skogsbrukare frivilligt avsätter från skogsbruk.

Resultatet pekar på att hänsyn genom frivilliga avsättningar krävs för att vända dagens negativa trender för vissa rödlistade arter till att bli positiva i framtiden. I ovan nämnda scenario ökar mängden granved i reservat och i frivilligt avsatt skog, vilket förbättrar förutsättningarna för ulltickan. Ett annat scenario visar att ulltickan minskar om marken används för produktion istället för att frivilligt avsättas. Enligt det scenariot minskar arealen gammal skog, vilket försämrar förutsättningarna för ulltickan. De frivilliga avsättningarna avgör alltså ulltickans framtida populationstrend.

I det offentliga brev som europeiska konsumenter nyligen skickade till Regeringen och delar av den svenska skogsnäringen uttrycker man bestörtning över att skogar med höga naturvärden avverkas, trots reglerna för miljöcertifierat skogsbruk (FSC). Avverkningen av gammelskogar gör det svårt att nå Sveriges miljömål om ett rikt växt- och djurliv och levande skogar. 

Text: Elisabet Ottosson, Artur Larsson, Håkan Berglund och Tord Snäll
Foto: Michael Krikorev

Frågor om denna artikel: Artur Larsson, tel. 018-67 22 18 eller e-post: artur.larsson@slu.se; Tord Snäll (om SKA15), tel. 076-766 26 12 eller e-post: tord.snall@slu.se.

Ytterligare information:

 

Läs mer i Artfakta

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.