Mer sjönajas i landet än vi kunnat föreställa oss!

Senast ändrad: 21 mars 2024
Sjönajas (Najas flexilis).Foto: Gustav Johansson

[Publicerad 2018-01-23]. Sommaren 2017 gjordes en uppföljande inventering i de fyra svenska sjöar där den sällsynta vattenväxten sjönajas påträffats i modern tid. Resultatet blev över förväntan; en halv miljon exemplar hittades! Tidigare har den svenska populationen uppskattats bestå av 5 000–10 000 plantor. Arten var tidigare känd från ett tiotal sjöar, varifrån den försvann under början och mitten av 1900-talet till följd av föroreningar och sjösänkningar.

Sjönajas Najas flexilis tillhör de sällsyntaste vattenväxterna i landet. Arten är ettårig, blir omkring en decimeter hög och har smala, taggiga blad. Det är en av få svenska växter som blommar under vattnet. Den växer på grunda mjukbottnar i måttligt näringsrika sjöar. Sjönajas påträffades första gången i Sverige 1849 i Hederviken, Uppland. Fram till mitten av 1900-talet hittades den på ytterligare tio lokaler, men tyvärr försvann den från nästan alla dessa till följd av vattenföroreningar eller sjösänkning.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Sjönajas är rödlistad som Starkt hotad (EN) i Sverige. Den är sällsynt i hela Europa och ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. Därför ska arten följas upp och dess populationsstatus rapporteras vart sjätte år. Hydrophyta Ekologikonsult gjorde en systematisk inventering under sommaren 2017 i samtliga aktuella svenska sjöar, samt i några varifrån den har försvunnit. Arten hade populationer på mellan 2 000 och 300 000 plantor i de fyra sjöarna. Den största populationen finns i Södra Kärrlången i Södermanlands län, de övriga ligger i Jönköpings, Kronobergs och Skåne län. Detta innebär att den kända svenska populationen är närmare 100 gånger större än vad som tidigare har varit känt. Arten återfanns tyvärr inte på någon av de före detta lokalerna som besöktes under inventeringen. Det är dock troligt att arten finns i fler sjöar i södra halvan av landet. Liksom många andra vattenväxter är den svårinventerad, och det krävs ofta att man snorklar över stora ytor för att finna den. Framtiden för arten ser betydligt ljusare ut idag än för några tiotal år sedan, tack vare förbättrad vattenkvalitet.

Sjönajas påvisades för bara några år sedan ha uppstått genom korsning av två amerikanska najas-arter. Den skiljer sig från den ena föräldraarten endast genom smalare frön och dubbel uppsättning kromosomer, annars är de i princip omöjliga att skilja åt och betraktas som ”kryptiska” arter.

Text: Gustav Johansson & Sebastian Sundberg
Foto: Gustav Johansson

 

Läs mer i Artfakta

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.