Fetörtsblåvinge återfunnen i Stockholms skärgård

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2019-10-03]. Länge trodde man att fetörtsblåvinge (Scolitantides orion) – klassad som Starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan – var utdöd i Stockholms skärgård. Men nu har arten återupptäckts på den klassiska lokalen Munkö, och dessutom har man funnit en ny förekomst på närliggande Mörtö.

Fynd av fetörtsblåvinge Scolitantides orion i museisamlingar och belagda fynd i modern tid visar att arten kanske var vanligare i Stockholms skärgård på 1800-talet, och att den förekom regelbundet fram till åtminstone 1980-talet. Arten verkade därefter ha försvunnit från Stockholms skärgård, men glädjande nog har den påträffats på några kalköar i Stockholms mellersta skärgård. Extra glädjande är upptäckten av en tidigare okänd förekomst på Mörtö söder om Nämdö. Även på den klassiska lokalen Munkö kunde ägg av arten påvisas under 2019 – det första bekräftade fyndet på ön på över 30 år.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Livsmiljö för fetörtsblåvinge Scolitantides orion på Mörtö, Stockholms skärgård. Foto: Giampaolo Cocca

För Länsstyrelsens del startade arbetet med fetörtsblåvinge 2006, då vi fick ett nationellt koordineringsansvar för artens åtgärdsprogram (ÅGP). I samband med att entomologen Håkan Elmquist tog fram programmet gjorde vi flera försök att hitta arten på historiska lokaler, men trots många ansträngningar kammade vi noll. Ett genombrott kom 2010, då DN-journalisten Marcus Boldemann i Dagens Nyheter publicerade en artikel om att han minsann observerat fetörtsblåvinge i Stockholms skärgård flera veckor i sträck. Fyndplatsen, som visade sig vara Mörtö, hölls dock hemlig. År 2018 påträffades fetörtsblåvingar på Mörtö under en inventering initierad av Länsstyrelsen. Under 2019 gjorde Länsstyrelsen egna systematiska uppföljningar, som visade att förekomsten av fetörtsblåvinge var både mer utbredd och talrik än vi vågat hoppas.

Vi har medvetet valt att publicera de nya förekomsterna helt öppet, trots att det kan innebära ökad risk för slitage och insamling av fjärilar. Vi bedömer ändå att nyttan av öppenhet kring fynden överväger. Vi vädjar dock om att man ska gå varligt fram om man rör sig över kalkängarna i området.

Under den kalla delen av året övervintrar fetörtsblåvingen som puppa, men i slutet av maj kan den åter visa sig som flygande imago. Vi tar tacksamt emot rapporter om förekomster av fetörtsblåvinge på Mörtö och Munkö, och givetvis även från andra lokaler i Stockholms skärgård (E-post: mats.gothnier@lansstyrelsen.se).

En utförlig artikel med slutsatser från inventeringen presenteras i tidskriften Fauna och Flora nr3/2019, i oktober.

Text: Mats Gothnier & Miguel Jaramillo
Foto: Miguel Jaramillo & Giampaolo Cocca

Mer om fetörtsblåvinge i Artfakta

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.